Agentschap

In de agentuurovereenkomst verplicht een handelsagent zich om voor de opdrachtgever (principaal) voor bepaalde- of onbepaalde tijd tegen beloning te bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten. Als de agentuurovereenkomst vergaande instructie- en controlebevoegdheden aan de opdrachtgever verleent, zou deze toch als een arbeidsovereenkomst kunnen worden aangemerkt. Men kan dit voorkomen door alleen afspraken over de relatie handelsagent – klanten en de beloning op te nemen. De provisie van de handelsagent wordt in dit model berekend over de netto-verkoopprijs. Daarnaast kan worden afgesproken dat een betalingskorting, eventuele BTW of andere kosten zoals van de vracht, verzekering, verpakking, montage, etc. van de netto-verkoopprijs worden afgetrokken.

De ondergetekenden:
1. “De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ……………………………………….” , gevestigd te …………………………………………, kantoorhoudende te ……………………………………………….., ………………………………………………….. , ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: de heer …………………………………., in de functie van ……………………………………….. hierna te noemen “principaal”;

en

2. De heer …………………………………………………… ………………………….., wonende te ……………………………………………….., ……………………………………. , geboren op ………………………………… te ……………………………………………….., hierna te noemen: “de agent”;
IN AANMERKING NEMENDE:

• dat partijen met elkaar zijn overeengekomen, dat de agent met ingang van …………………………………………….. voor ………………………………………. werkzaam zal zijn als handelsagent;

• dat de agent zal bemiddelen bij het tot stand komen van overeenkomsten van koop- en verkoop, bij nadergenoemde producten, tussen principaal en derden;

• dat partijen de tussen hen bestaande rechtsverhouding in het navolgende voorwaarden en bepalingen nader wensen te regelen.
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1. Aard overeenkomst

………………………………………. verklaart de agent te hebben aangesteld om met ingang van …………………………………………….. voor haar als agent werkzaam te zijn inzake de verkoop van ……………………………………………………. in …………………………., welke aanstelling de agent verklaart op heden te hebben aangenomen en aanvaard.
Artikel 2. Onbepaalde tijd

De agentuurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door een van partijen slechts per aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden worden opgezegd tegen de laatste dag van een kalendermaand.
Artikel 3. Provisie

3.1. De agent zal een provisie genieten van ………….% van de netto verkoopprijs van alle door de principaal uitgevoerde en door de afnemers betaalde orders, uit het in artikel 1 omschreven rayon tijdens de duur van deze agentuurovereenkomst door tussenkomst van de agent tot stand zijn gekomen.

3.2. De agent heeft tevens recht op provisie voor de voorbereiding van overeenkomsten die pas na het einde van deze agentuurovereenkomst tot stand komen, met inachtneming artikel 8.3.

3.3. De agent heeft geen recht op provisie over teruggezonden leveranties waarvoor door principaal een creditnota is verzonden.

3.4. De principaal is verplicht binnen een maand na afloop van iedere maand aan de agent een schriftelijk overzicht te verstrekken van de over die maand verschuldigde provisie, onder vermelding van de gegevens waarop die berekening berust en onder toezending van de betrokken kopie-facturen.

3.5. De principaal zal de uit het in lid 4 genoemd overzicht blijkende provisievordering aan het einde van iedere maand voldoen.

3.6. Indien later blijkt, dat een rekening hetzij door wanbetaling hetzij wegens retourzending hetzij anderszins niet voldaan wordt, zal de ten onrechte door de agent genoten provisie worden gerestitueerd of verrekend.
Artikel 4. Rayon

4.1. De agent zal de alleenvertegenwoordiging voor het in artikel 1 omschreven rayon en de daar omschreven goederen hebben, zodat de agent daarin met uitsluiting van anderen als agent voor principaal werkzaam zal zijn.

4.2. Het is aan de agent verboden om buiten het in artikel 1 omschreven rayon werkzaam te zijn en transacties af te sluiten met buiten dat rayon gevestigde afnemers, tenzij dit op verzoek van of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de principaal gebeurd.

Artikel 5. Verplichtingen

5.1. Het is aan de agent verboden om met betrekking tot de in artikel 1 vermelde producten voor eigen rekening te handelen.

5.2. De agent zal gedurende de duur van deze agentuurovereenkomst niet direct of indirect artikelen van andere fabrikanten van ……………………………………………………. verkopen en zal evenmin direct of indirect betrokken zijn bij de verkoop door anderen van artikelen als hiervoor bedoeld.

5.3. De agent verbindt zich de artikelen van de principaal alleen te verkopen:

• tegen de door de principaal vastgestelde prijzen;

• met inachtneming van door de principaal vastgestelde levertijden;

• op de verkoop- en leveringsvoorwaarden van de principaal;

• met geen andere betalingstermijnen dan contant, 10 dagen of 30 dagen;

• onder voorbehoud van bevestiging van de order door de principaal.

5.4. De agent is verplicht alle door hem afgesloten orders onverwijld, maar in ieder geval binnen zeven dagen, schriftelijk aan de principaal te doen toekomen, en eveneens onverwijld schriftelijk aan principaal kenbaar te maken alle mededelingen van derden-afnemers betrekking hebbende op of verband houdende met het bedrijf van de principaal.

5.5. De principaal dient de agent op de hoogte te stellen van zijn aanvaarding, weigering of niet-uitvoering van een door de agent aangebrachte overeenkomst. Indien de principaal weigert een door de handelsagent aangebrachte order tijdig te bevestigen, is hij verplicht hiervan direct, onder opgave van redenen, mededeling te doen aan de agent. De agent heeft in dat geval recht op de helft van de provisie, tenzij de weigeringsgrond reeds vóór het afsluiten van de order hem was medegedeeld.

5.6. Indien de principaal nalatig blijft in het tijdig aan de afnemer bevestigen van een door de agent aangebrachte order, heeft de agent recht op de volledige provisie.

5.7. De principaal zal de agent tijdig alle inlichtingen en gegevens verschaffen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de agentuurovereenkomst. De principaal zal daartoe aan de agent een schriftelijke opgave verstrekken van de reeds bestaande afnemers in het rayon, zoals omschreven in artikel 1, en zal de agent kosteloos voorzien van prijslijsten en al hetgeen verder in het algemeen gebruikelijk is om de verkoop door agent te bevorderen. Zulks geldt ook voor alle wijzingen in voornoemde documentatie. Principaal geeft aan de agent een volledige monstercollectie in bruikleen.

5.8. De principaal is verplicht aan de agent of aan diens rechtverkrijgenden respectievelijk aan de daartoe gemachtigde accountant, desverlangd onverwijld volledige inzage te verschaffen in alle boeken en bescheiden, op de onderhavige agentuurovereenkomst betrekking hebbende of daarmede verband houdende en nodig of nuttig voor het vaststellen of controleren van het bedrag van aan de agent toekomende provisie.
Artikel 6. Aansprakelijkheid agent

Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 en het recht op ontbinding van de overeenkomst, is de agent jegens principaal aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het door de agent sluiten van overeenkomsten anders dan bedoeld in artikel 5 lid 3.
Artikel 7. Overige bepalingen

7.1. De agent zal voor eigen rekening en risico werkzaam zijn; alle onkosten, met uitzondering van de kosten van algemeen reclamedrukwerk en promotionele activiteiten, zijn voor zijn rekening.

7.2. De agent verklaart ten behoeve van zijn werkzaamheden te beschikken over een auto.
Artikel 8. Einde overeenkomst

8.1. Indien de totale omzet van de direct of indirect door tussenkomst van de agent tot stand gekomen overeenkomsten gedurende een tijdvak van twaalf maanden beneden een bedrag van ………………………………………….. mocht blijven, is de principaal gerechtigd de onderhavige overeenkomst op te zeggen, waarbij evenwel in afwijking van het in artikel 2 bepaalde, een opzegtermijn van slechts één maand zal gelden, tenzij uit de wet een langere termijn voortvloeit.

8.2. Bij het einde der onderhavige agentuurovereenkomst is de agent verplicht onverwijld ter beschikking te stellen al hetgeen hij terzake van of in verband met de onderhavige overeenkomst onder zich heeft gekregen, zoals de monstercollectie, prijslijsten en hetgeen hem ingevolge het in artikel 5 lid 7 bepaalde verder aan hem is verstrekt.

8.3. Gedurende een periode van 6 maanden na het einde van deze overeenkomst is de agent gerechtigd tot de volle in artikel 3 omschreven provisie over orders uit het in artikel 1 genoemde rayon, gedurende de loop van deze overeenkomst door hem voorbereid en zonder nadere tussenkomst van een andere agent totstandgekomen. Indien voor enige gedurende de loop van deze overeenkomst door de agent voorbereide orders de bemiddeling van een andere agent of van andere personen nader vereist is geweest, zal de agent in ieder geval gerechtigd zijn tot de helft van de hiervoor genoemde provisie, met dien verstande dat deze orders binnen een periode van 6 maanden na het einde van deze overeenkomst uitgevoerd en betaald dienen te zijn.

8.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 8.3 heeft de agent recht op een klantenvergoeding bij het einde van de agentuurovereenkomst, indien aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 7: 442 BW is voldaan.
Artikel 9. Concurrentiebeding

9.1. Het is de agent verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de principaal binnen een tijdvak van 2 jaren na beëindiging van de agentuurovereenkomst met betrekking tot de in artikel 1 genoemde goederen en binnen het in artikel 1 genoemde gebied, in enigerlei vorm een zaak, gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van principaal te vestigen en/of te drijven, hetzij direct, hetzij indirect, alsook financieel in welke vorm ook bij een dergelijke zaak belang te hebben of daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam te zijn, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet.

9.2. Bij overtreding van het in lid 1 omschreven verbod verbeurt de agent ten behoeve van de principaal een direct opeisbare boete van ………………………… (zegge: ……………………………………………………), te vermeerderen met een boete van …………………….. (zegge: ………………………………………………….) voor elke dag dat de agent in overtreding blijft, onverminderd de bevoegdheid van de principaal de werkelijk geleden schade te vorderen.

9.3. De principaal komt geen beroep op bovenstaand beding toe, indien de overeenkomst op een in artikel 7:443 lid 3 BW vermelde wijze is beëindigd.
Artikel 10. Boete

Ieder der partijen die in strijd handelt met één van de bepalingen van deze overeenkomst, met uitzondering van artikel 9, verbeurt ten gunste van de wederpartij een dadelijk opeisbare boete van …………………………….. ( zegge: …………………………………………………….) voor iedere overtreding, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van alle aan de wederpartij daardoor toegebrachte schade.
Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. De kosten van deze overeenkomst vallen ten laste van de principaal.

11.2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ………………………………………………, op ……………………………………………….

de principaal, ………………………………………., namens deze: ………………………………….

de agent: ………………………