Huurovereenkomst

uitgave 1996

Opgesteld door de Nederlandse Woonbond en de Consumentenbond

Huurovereenkomst Met betrekking tot zelfstandige woonruimte

Ondergetekenden;

naam verhuurder ____________________________________________________________________

adres ____________________________________________________________________

woonplaats ____________________________________________________________________

telefoon ____________________________________________________________________

en

naam huurder(s) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

adres ____________________________________________________________________

woonplaats ____________________________________________________________________

telefoon ____________________________________________________________________

komen het volgende overeen:

A De woonruimte

Artikel 1

1 Verhuurder verhuurt met ingang van ___________ – ___________ – ___________ (dag-maand-jaar) aan huurder de woning gelegen aan de/het

__________________________________________________________________________________________

te ________________________________________________________________________________

De woning dient als woonruimte te worden gebruikt.

2 De woning is een zelfstandige woonruimte. In de huur van de woning is mede begrepen het gebruik van de volgende ruimten: schuur/garage/carport/zolder/tuin/dakterras/balkon/ _______________________________/
____________________________/_____________________________ (doorhalen wat niet van toepassing is, aanvullen waar dat nodig is). Het bouwjaar van de woning is _________________________________________

B Tijdsduur

Artikel 2

De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

C Waarborgsom

Artikel 3

Bij ondertekening van deze overeenkomst betaalt huurder aan verhuurder een waarborgsom van ƒ __________ (zegge: ____________________________________________________________ gulden _________ centen).

De waarborgsom bedraagt niet meer dan éénmaal de maandelijkse kale huurprijs. Verhuurder is over de waarborgsom een rente verschuldigd, die correspondeert met de rente die gegeven wordt op een direct opeisbare spaarrekening.

D Huurprijs en servicekosten Artikel 4

Huurder betaalt voor het gebruik van de in artikel 1 genoemde woning aan verhuurder een huurprijs. Deze huurprijs bedraagt bij aanvang van de huurovereenkomst ƒ _____________________________________ (zegge: ____________________________________________ gulden ________________ centen) per maand.

Artikel 5

1 De huurovereenkomst omvat naast het gebruik van de in artikel 1 genoemde woning ook de volgende leveringen en diensten, die door verhuurder worden verzorgd: gas/elektriciteit/water/CAI/schoorsteenvegen/glazenwassen/schoonmaken gemeenschappelijke ruimten/

____________________________/__________________________/___________________________/

(doorhalen wat niet van toepassing is en aanvullen waar dat nodig is).

2 Huurder betaalt als voorschot op de door verhuurder te verstrekken afrekening voor deze leveringen en diensten ƒ ________________ (zegge: ____________________________________________________ gulden

________ centen) per maand.

3 Verhuurder verstrekt ieder jaar aan huurder een naar de soort uitgesplitst overzicht van de in rekening gebrachte servicekosten met vermelding van de wijze waarop deze kosten zijn berekend. Een servicekostenboekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

4 Verhuurder verstrekt uiterlijk 12 maanden na het verstrijken van het boekjaar waarop het overzicht betrekking heeft aan huurder het servicekostenoverzicht. De vergoeding voor de servicekosten zullen de werkelijke, dan wel de redelijke, kosten niet te boven gaan.

5 Geeft het overzicht een tegoed aan dan betaalt verhuurder dit tegoed binnen één maand aan huurder terug. Tekorten worden door huurder ook binnen één maand aangezuiverd, tenzij huurder het niet eens is met de servicekostenafrekening en dit aan verhuurder kenbaar maakt.

Artikel 6

Huurder voldoet de huurprijs en het voorschot op de servicekosten iedere maand voor de vijfde van de maand door middel van overmaking naar het bank/girorekeningnummer: ___________________________________

ten name van ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

E Als de huurovereenkomst betrekking heeft op zelfstandige woonruimte met een
geliberaliseerde huurprijs

Huurprijswijzigingen

Artikel 7

1 lndexclausule

Als deze huurovereenkomst betrekking heeft op een zelfstandige woning met een geliberaliseerde huurprijs (als bedoeld in artikel 2 lid 2 HPW) spreken verhuurder en huurder af dat de huurprijs voor het eerst
per _______ – _______ – _______ en daarna ieder jaar wordt aangepast. De jaarlijkse huurprijswijziging vindt plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer van de consumenten-prijsindexcijfers, werknemersgezinnen met een laag inkomen (1990 = 100) zoals dat zal worden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde huurprijs wordt op basis van het maand-prijsindexcijfer berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van de (eerste) huurperiode, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de maand die ligt vier maanden voor de maand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de maand die ligt vier maanden voor de maand waarin de eerste huurperiode is ingegaan. Mocht het CBS overgaan tot wijziging van de wijze waarop deze cijfers worden berekend dan wel deze cijfers niet meer publiceren, dan zal voor de nieuwe reeks cijfers aansluiting worden gezocht bij voorafgaande reeksen of zal van soortgelijke maatstaven worden uitgegaan.

2 Verhuurder en huurder kunnen, telkens na een tijdvak van ten minste vijf huurjaren waarbinnen zich geen andere huurprijswijzigingen hebben voorgedaan dan die bedoeld in het eerste lid, een voorstel tot huurprijswijziging doen. Een voorstel tot huurprijswijziging moet ten minste één maand voor de voorgestelde datum van ingang van de wijziging schriftelijk worden gedaan en dient te vermelden:

a de geldende huurprijs;

b het percentage of het bedrag van de wijziging van de huurprijs;

c de voorgestelde huurprijs;

d de voorgestelde datum van ingang van de voorgestelde huurprijs;

e de reden waarom de voorgestelde huurprijswijziging redelijk wordt geacht.

Indien verhuurder en huurder het niet eens zijn over de redelijkheid van het wijzigingsvoorstel, dan kan degene die het voorstel tot huurprijswijziging heeft gedaan, de huurcommissie verzoeken advies te geven over de redelijkheid van zijn voorstel. Dit verzoek dient uiterlijk twaalf weken na het tijdstip waarop de wijziging volgens het voorstel had moeten ingaan, bij de huurcommissie te worden ingediend. De huurcommissie toetst de voorgestelde huurprijswijziging aan de hand van de kwaliteit van de woonruimte en de ontwikkeling van de markthuurprijs.

Het door de huurcommissie te geven advies geldt tussen verhuurder en huurder als bindend advies.

Servicekostengeschillen en geschillen over bedingen in verband met het tot stand komen van de huurovereenkomst die niet de huurprijs betreffen

Artikel 8

Als deze huurovereenkomst betrekking heeft op een zelfstandige woning met een geliberaliseerde huurprijs (als bedoeld in artikel 2 lid 2 HPW) spreken verhuurder en huurder af dat de huurcommissie op grond van deze overeenkomst bevoegd is advies te geven over geschillen als bedoeld in artikel 6 HPW en uitspraak te doen als bedoeld in artikel 13 HPW. Het door de huurcommissie te geven advies geldt tussen verhuurder en huurder als bindend advies.

F Oplevering bij aanvang van de huur

Artikel 9

1 Verhuurder en huurder stellen samen bij aanvang van de huurovereenkomst een opnamestaat vast. Deze opnamestaat omvat een nauwkeurige omschrijving van de staat van de woning en de daarin aanwezige inventaris. Verhuurder en huurder ontvangen beiden een gedateerd en door beiden ondertekend exemplaar van de opnamestaat. De opnamestaat maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.

2 Huurder heeft het recht tot vier weken na het opmaken van de opnamestaat bij aangetekend schrijven in aanvulling daarop gebreken aan de verhuurder te melden.

3 Verhuurder is verplicht alle ingevolge lid 1 en 2 geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk te verhelpen.

G Wijzigingen aan de woning tijdens de huurperiode

Artikel 10

1 Tijdens de huurperiode mag huurder geen wijzigingen in en aan de woning aanbrengen zonder schriftelijke toestemming van verhuurder. Deze toestemming is niet vereist voor het aanbrengen van kleine wijzigingen die de verhuurbaarheid van de woning niet verminderen.

2 Verhuurder kan aan het verlenen van toestemming kwaliteitseisen verbinden met betrekking tot de uitvoering van de wijzigingen.

3 Toestemming onder voorwaarden of weigering is slechts mogelijk indien verhuurder aannemelijk maakt dat de verhuurbaarheid van de woning door de voorgestelde wijzigingen wordt verminderd.

Artikel 11

Verhuurder mag niet zonder schriftelijke toestemming van de huurder wijzigingen in en aan de woning aanbrengen. Huurder is slechts gehouden deze toestemming aan verhuurder te geven indien dit gelet op de zwaarwegende belangen aan de zijde van de verhuurder in redelijkheid van huurder gevergd kan worden.

H Oplevering van de woning bij einde van de huur

Artikel 12

1 Zo spoedig mogelijk na huuropzegging zal de woning op initiatief van verhuurder samen door de huurder en verhuurder worden gecontroleerd en de staat waarin de woning verkeert zal worden vastgelegd in een schriftelijk rapport. Verhuurder en huurder ontvangen beiden hiervan een gedateerd en door partijen ondertekend exemplaar. Het rapport omschrijft de voor rekening van huurder komende herstelwerkzaamheden. Geen andere herstelwerkzaamheden dan in het rapport omschreven kunnen door verhuurder in rekening worden gebracht, tenzij de herstelwerkzaamheden eerst noodzakelijk zijn geworden nadat het rapport is opgemaakt.

2 Huurder zal de woning schoon en in een vergelijkbare staat van onderhoud (normale slijtage uitgezonderd) opleveren als de staat van onderhoud bij aanvang van de huurovereenkomst. Wijzigingen in en aan de woning waarvoor toestemming is verleend of waarvoor geen toestemming nodig is hoeft huurder niet ongedaan te maken.

3 Voor zover bij aanvang van de huur geen opnamestaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel is opgemaakt, zal verhuurder, indien daarover een geschil bestaat, moeten bewijzen dat de woning bij aanvang van de huurovereenkomst in een betere staat verkeerde dan bij einde van de huur.

4 Huurder krijgt nadat het in het eerste lid bedoelde rapport is opgemaakt tot het einde van de huurperiode de tijd de voor zijn rekening komende herstelwerkzaamheden alsnog te (laten) verrichten. Is het tijdvak tussen het moment dat het rapport is opgemaakt en het moment dat de huurovereenkomst eindigt korter dan twee weken, dan krijgt huurder toch tot twee weken nadat het rapport is opgemaakt de tijd om de hiervoor gestelde herstelwerkzaamheden alsnog te (laten) verrichten.

5 Daarna houdt verhuurder een eindinspectie waarvoor huurder tijdig wordt uitgenodigd om vast te stellen of huurder aan zijn opleveringsverplichting heeft voldaan. Van deze eindinspectie wordt ook een rapport opgemaakt.

6 Wanneer er tijdens de eindinspectie nieuwe gebreken worden geconstateerd, zal de verhuurder de huurder in gebreke moeten stellen en de huurder alsnog een redelijke termijn gunnen om de gebreken te (laten) herstellen.

I Overige verplichtingen verhuurder

Artikel 13

Verhuurder is verplicht de woning bij aanvang van de huur aan huurder ter beschikking te stellen en huurder de sleutels van de woning te overhandigen.

Artikel 14

Verhuurder verschaft huurder het rustig genot van de woning en respecteert de privacy van huurder.

Artikel 15

Verhuurder zal tijdens de huurperiode alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de woning verrichten, voorzover deze niet ten laste van huurder komen.

Artikel 16

Verhuurder zal tijdens de huurperiode alle zichtbare en onzichtbare gebreken opheffen, die het gebruik van de woning verhinderen of ernstig belemmeren.

Verhuurder is aansprakelijk voor de schade die uit deze gebreken voortvloeit.

J Overige verplichtingen huurder

Artikel 17

Huurder moet de woning als een goed huurder gebruiken. Huurder is verplicht de woning zelf te bewonen en is gehouden de woning behoorlijk en conform de overeengekomen bestemming te bewonen. Huurder zal niet zonder toestemming van verhuurder de gehele woning onderverhuren, wederverhuren of in gebruik afstaan. Huurder mag geen hinder en overlast aan omwonenden veroorzaken.

Artikel 18

1 Huurder is gehouden kenbare onderhoudsgebreken die voor rekening van verhuurder komen tijdig aan verhuurder te melden. Huurder is verplicht dringend noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, die voor rekening van verhuurder zijn, te gedogen.

2 Huurder verricht de onderhoudswerkzaamheden die voor zijn rekening komen. Voor rekening van huurder zijn:

a het witten, sauzen, behangen en schilderen binnen de woning

b het vervangen van gebroken ruiten

c het verrichten van kleine reparaties aan hang- en sluitwerk, schakelaars en contactdozen, deurbel en
dergelijke

d het schoonhouden en ontstoppen van closetten, wastafels, gootstenen, douches, putten en goten

e het onderhoud van waterkranen en het treffen van voorzieningen aan de waterleidingen ter voorkoming
van bevriezing

f het onderhoud van de tuin die bij de woning hoort

g het eenmaal per jaar vegen van de schoorsteen.

Deze werkzaamheden komen echter niet voor rekening van huurder wanneer deze het gevolg zijn van normale slijtage of het handelen of nalaten van verhuurder.

K Einde van de buurovereenkomst

Artikel 19

1 Opzegging van de overeenkomst gebeurt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploit.

2 Huurder kan de overeenkomst tegen de eerste of de zestiende dag van de maand opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. Door opzegging door huurder wordt de huurovereenkomst beëindigd.

3 Verhuurder kan de overeenkomst opzeggen tegen de eerste van de maand. Verhuurder neemt daarbij een opzegtermijn van drie maanden in acht. Deze termijn wordt voor ieder jaar dat de huurovereenkomst heeft geduurd met een maand verlengd tot maximaal zes maanden.

Verhuurder geeft schriftelijk de gronden aan die tot de opzegging hebben geleid.

4 De overeenkomst wordt door opzegging door verhuurder niet beëindigd, tenzij huurder binnen zes weken schriftelijk verklaart in te stemmen met huurbeëindiging. Na huuropzegging door verhuurder kan de rechter op vordering van verhuurder de datum bepalen waarop de overeenkomst zal eindigen.

5 Verhuurder en huurder kunnen tijdens de huurperiode de overeenkomst op een door hen te bepalen datum met wederzijds goedvinden beëindigen.

L Slotbepalingen

Artikel 20

Verhuurder en huurder ontvangen ieder een exemplaar van deze overeenkomst

Aldus in ______ voud opgemaakt te __________________________________

_______________ – _______________ – ________________ (dag-maand-jaar)

handtekening verhuurder:

_______________________________________________________________

handtekening huurder(s):

_______________________________________________________________

 

Toelichting huurovereenkomst

Algemeen De huurovereenkomst kan worden aangegaan met één of meerdere huurders. Indien er meerdere huurders zijn hebben zij ieder een zelfstandig huurrecht, waarbij geldt dat zij ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van alle verplichtingen. De verhuurder kan iedere huurder afzonderlijk aanspreken voor bijvoorbeeld een huurachterstand ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

Bij artikel 1 Onder zelfstandige woonruimte wordt verstaan een woning die een eigen voordeur heeft en is voorzien van een keuken, toilet en wasruimte. Kortom een woning waarin men kan verblijven zonder afhankelijk te zijn van essentiële voorzieningen buiten de woning.

Bij artikel 2 In principe worden huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd gesloten. Slechts in bepaalde uitzonderlijke situaties is een huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldig. Informeer in dat geval eerst goed naar de mogelijke consequenties bij een rechtshulpverlener.

Bij artikel 3 Vaak wordt er geen waarborgsom gevraagd. Dan is dit artikel niet van toepassing (doorhalen). Wordt er wel een waarborgsom gevraagd, dan is een bedrag gelijk aan één maand kale huur gebruikelijk. De waarborgsom en de rente daarover worden bij het einde van de huurovereenkomst uitgekeerd, nadat de huurovereenkomst beëindigd is en de woning in behoorlijke staat is opgeleverd.

Bij artikel 4 Hier moet de kale huurprijs vermeld worden. De huurprijs kan jaarlijks worden gewijzigd. De regels die hierbij gelden staan in de Huurprijzenwet Woonruimte. De redelijkheid van de huurprijs en van de huurverhoging kunnen meestal worden berekend op basis van het woningwaarderingstelsel. Bij een geschil over de huurprijs kunnen huurder en verhuurder zich in bepaalde gevallen tot de huurcommissie wenden, die dan de huurprijs vaststelt.

Bij artikel 5 Hier wordt een opsomming gegeven van de bijkomende leveringen en diensten. Als er geen service is overeengekomen, dan kan dit artikel worden geschrapt. Het bedrag dat de huurder maandelijks voor de afgesproken leveringen en diensten betaalt is een voorschotbedrag. Jaarlijks moet de verhuurder een gespecificeerde afrekening verstrekken. Bij geschillen over de afrekening kunnen huurder en verhuurder zich tot de huurcommissie wenden. De verhuurder mag het voorschotbedrag alleen verhogen als hij een servicekostenafrekening heeft verstrekt (en deze verhoging noodzakelijk blijkt).

Bij artikel 7 en 8 Als de huurovereenkomst betrekking heeft op zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs, dan is de Huurprijzenwet Woonruimte niet in zijn geheel van toepassing. Allereerst is uw woning geliberaliseerd als u op of na 1 juli 1994 een woning gaat huren en een huurprijs overeenkomt die boven de op dat moment geldende huursubsidiegrens ligt. Daarnaast is uw woning geliberaliseerd als u huurder bent van een nieuwbouwwoning die op of na 1 juli 1989 voor het eerst bewoond is met een overeengekomen huurprijs boven de huursubsidiegrens van het betreffende jaar. Bij geliberaliseerde woningen kunnen verhuurder en huurder zelf afspraken maken over het percentage van de jaarlijkse huuraanpassing. Daarom is in deze huurovereenkomst een regeling opgenomen met betrekking tot deze jaarlijkse huuraanpassingen.

Jaarlijks wordt de huurprijs aangepast op basis van een indexeringsclausule. Voor informatie over de indexatie kunt u terecht bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Na telkens een tijdvak van vijf huurjaren kunnen huurder of verhuurder de redelijkheid van de huurprijs voorleggen aan de huurcommissie. Ook als er een geschil is over de redelijkheid van bepaalde in rekening gebrachte kosten of over de afrekening van de servicekosten kan dit aan de huurcommissie worden voorgelegd. De huurcommissie treedt hier als bindend adviseur op. Voor niet-geliberaliseerde woonruimte is geen aparte bepaling in deze huurovereenkomst opgenomen, omdat jaarlijks een huurprijswijziging door de verhuurder kan worden voorgesteld op grond van de Huurprijzenwet Woonruimte.

Bij artikel 9 De opnamestaat (zie bijlage) moet goed worden ingevuld en zowel door de huurder als de verhuurder worden ondertekend. Let hierbij op o.a. scheuren in de muren, toilet of wastafel, lekkages, klemmende ramen en deuren, het functioneren van de installaties, hang- en sluitwerk, maar ook op ontbrekende zaken zoals spiegels, radiatorknoppen e.d.

Bij artikel l0 en 11 Uitgangspunt is dat de huurder schriftelijke toestemming nodig heeft voor het aanbrengen van veranderingen aan de woning. Vaak brengen huurders die ergens langere tijd wonen veran- deringen in de woning aan. Deze wijzigingen behoeven zeker geen verslechtering te betekenen. Daarom is in artikel 10 bepaald dat de verhuurder kleine wijzigingen moet accepteren, mits deze de verhuurbaarheid niet aantasten. Voor ingrijpende wijzigingen is uiteraard wel toestemming vereist. Door de huurder aangebrachte veranderingen kunnen niet leiden tot een hogere huurprijs.

Verhuurder en huurder kunnen natuurlijk wel afspraken maken over een vergoeding voor de door de huurder betaalde veranderingen bij zijn vertrek. De verhuurder heeft voor het aanbrengen van veranderingen in de woning de toestemming van de huurder nodig.

Bij artikel 12 De huurder moet de woning opleveren in vergelijkbare staat van onderhoud als waarin hij deze kreeg. Wijzigingen waarvoor toestemming is verleend of waarvoor geen toestemming nodig is hoeven niet ongedaan te worden gemaakt.

Bij artikel 13 – 16 De verhuurder moet de huurder het rustig woongenot verschaffen. Tevens moet de verhuurder zichtbare en onzichtbare gebreken verhelpen. Hier gaat het bijvoorbeeld om ernstige stankoverlast door kapotte riolering of ernstige vochtoverlast die samenhangt met de bouwconstructie van de woning. De schade die bij deze gebreken ontstaat komt voor rekening van de verhuurder. Bijvoorbeeld de schade aan behang door de vochtoverlast. Ook moet de verhuurder al de noodzakelijke onderhouds- en herstelwerkzaamheden verrichten voorzover deze niet ten laste van de huurder komen.

Bij artikel 17 Hier is o.a. bepaald dat de huurder de woning zelf moet bewonen. De huurder mag de woning niet in zijn geheel onderverhuren of aan derden in gebruik geven. Wel mag de huurder, als hij ook zelf in de woning woont, een kamer verhuren zonder toestemming van de verhuurder.

Bij artikel 18 Alle onderhoud dat niet ingevolge artikel 18 voor rekening van de huurder komt is voor rekening van de verhuurder. Voor de huurder is het belangrijk precies te weten welk onderhoud voor zijn rekening komt. Alleen de onderhoudswerkzaamheden die in dit artikel staan opgesomd zijn voor rekening van de huurder.

Bij artikel 19 Voor de opzegging gelden wettelijke regels. De huurder moet een termijn van één maand in acht nemen. De verhuurder ten minste drie maanden, welke termijn wordt verlengd met een maand voor elk vol jaar dat de huurovereenkomst heeft geduurd tot een maximum van zes maanden. Als de verhuurder de huurovereenkomst opzegt dan betekent dit niet dat de huurder de woning ook moet verlaten. Altijd zal de rechter hierover een uitspraak moeten doen. Slechts in bepaalde gevallen zal de rechter tot beëindiging van de huurovereenkomst besluiten.

Bij artikel 20 Zowel de verhuurder als de huurder moeten een getekend exemplaar van de huurovereenkomst ontvangen.

uitgave 1996

Opgesteld door de Nederlandse Woonbond en de Consumentenbond

Indien aanwezig dient altijd een omschrijving van de staat en/of onderhoud te worden gegeven. Zie ook artikel 18 van het huurcontract voor zelfstandige woonruimte over normale slijtage.

Opnamestaat

van de woning gelegen aan: _____________________________________________________________________

naam huurder: _____________________________________________________________________

naam verhuurder: _____________________________________________________________________

datum huuringang: _____________________________________________________________________

datum einde huur: _____________________________________________________________________

begin van de huur einde van de huur

staat hersteld op staat hersteld op

onderhoud kosten van onderhoud kosten van

woonkamer

plafond __________ __________ __________ __________

wanden __________ __________ __________ __________

vloer __________ __________ __________ __________

schoorsteen __________ __________ __________ __________

deuren __________ __________ __________ __________

ramen __________ __________ __________ __________

vensterbank __________ __________ __________ __________

kasten __________ __________ __________ __________

gas/elektra __________ __________ __________ __________

inventaris, t.w.: __________ __________ __________ __________

_________________ __________ __________ __________ __________

_________________ __________ __________ __________ __________

algemeen __________ __________ __________ __________

bijzonderheden __________ __________ __________ __________

slaapkamers

plafonds __________ __________ __________ __________

wanden __________ __________ __________ __________

vloeren __________ __________ __________ __________

deuren __________ __________ __________ __________

ramen __________ __________ __________ __________

vensterbanken __________ __________ __________ __________

kasten __________ __________ __________ __________

gas/elektra __________ __________ __________ __________

wastafels __________ __________ __________ __________

spiegels __________ __________ __________ __________

inventaris, t.w.: __________ __________ __________ __________

_________________ __________ __________ __________ __________

_________________ __________ __________ __________ __________

algemeen __________ __________ __________ __________

bijzonderheden __________ __________ __________ __________

begin van de huur einde van de huur

staat hersteld op staat hersteld op

onderhoud kosten van onderhoud kosten van

keuken

plafond __________ __________ __________ __________

wanden __________ __________ __________ __________

vloer __________ __________ __________ __________

schoorsteen __________ __________ __________ __________

deuren __________ __________ __________ __________

ramen __________ __________ __________ __________

vensterbank __________ __________ __________ __________

tegenwerk __________ __________ __________ __________

aanrecht __________ __________ __________ __________

kranen __________ __________ __________ __________

kasten/kastjes __________ __________ __________ __________

afvoer __________ __________ __________ __________

boiler/geyser __________ __________ __________ __________

gas/elektra __________ __________ __________ __________

inventaris, t.w.: __________ __________ __________ __________

_________________ __________ __________ __________ __________

_________________ __________ __________ __________ __________

algemeen __________ __________ __________ __________

bijzonderheden __________ __________ __________ __________

douche/badkamer

plafond __________ __________ __________ __________

wanden __________ __________ __________ __________

vloer __________ __________ __________ __________

deuren __________ __________ __________ __________

ramen __________ __________ __________ __________

vensterbank __________ __________ __________ __________

tegelwerk __________ __________ __________ __________

douche __________ __________ __________ __________

bad __________ __________ __________ __________

kranen __________ __________ __________ __________

afvoer __________ __________ __________ __________

boiler/geyser __________ __________ __________ __________

toilet/lavet/bidet __________ __________ __________ __________

wastafel __________ __________ __________ __________

spiegel __________ __________ __________ __________

gas/electra __________ __________ __________ __________

inventaris, t.w.: __________ __________ __________ __________

_________________ __________ __________ __________ __________

_________________ __________ __________ __________ __________

algemeen __________ __________ __________ __________

bijzonderheden __________ __________ __________ __________

toiletten

plafonds __________ __________ __________ __________

wanden __________ __________ __________ __________

vloeren __________ __________ __________ __________

deuren __________ __________ __________ __________

potten __________ __________ __________ __________

spoeling __________ __________ __________ __________

begin van de huur einde van de huur

staat hersteld op staat hersteld op

onderhoud kosten van onderhoud kosten van

fonteinen __________ __________ __________ __________

inventaris, t.w.: __________ __________ __________ __________

_________________ __________ __________ __________ __________

_________________ __________ __________ __________ __________

algemeen __________ __________ __________ __________

bijzonderheden __________ __________ __________ __________

diverse ruimten __________ __________ __________ __________

hal __________ __________ __________ __________

gang __________ __________ __________ __________

overloop __________ __________ __________ __________

trappen __________ __________ __________ __________

balkon __________ __________ __________ __________

berging __________ __________ __________ __________

zolder __________ __________ __________ __________

garage __________ __________ __________ __________

tuin __________ __________ __________ __________

diverse voorzieningen

cv-installatie:

? radiatoren __________ __________ __________ __________

? thermostaten __________ __________ __________ __________

? cv-ketel __________ __________ __________ __________

? warmtemeters __________ __________ __________ __________

? vulslangset __________ __________ __________ __________

? expansievat __________ __________ __________ __________

sleutels:

? deuren __________ __________ __________ __________

? kasten __________ __________ __________ __________

diverse voorzieningen (vervolg)

bel __________ __________ __________ __________

voordeur __________ __________ __________ __________

wasmachine-

aansluiting __________ __________ __________ __________

en afvoer __________ __________ __________ __________

GAI/CAI-aansluiting __________ __________ __________ __________

telefoonaansluiting __________ __________ __________ __________

huistelefoon __________ __________ __________ __________

schilderwerk __________ __________ __________ __________

brievenbus __________ __________ __________ __________

meterkast __________ __________ __________ __________

buitenkraan __________ __________ __________ __________

overige, t.w.: __________ __________ __________ __________

_________________ __________ __________ __________ __________

_________________ __________ __________ __________ __________

_________________ __________ __________ __________ __________

_________________ __________ __________ __________ __________

_________________ __________ __________ __________ __________

_________________ __________ __________ __________ __________

_________________ __________ __________ __________ __________

_________________ __________ __________ __________ __________

 

datum opname bij begin huur:

____________________________________________

handtekening huurder: handtekening verhuurder:

datum opname bij einde huur:

 

____________________________________________