Bezwaarschrift kappen

Bezwaarschrift model

Onderstaand modelbezwaarschrift is kant-en-klaar. Je kunt de tekst precies zo overnemen of naar eigen inzicht wijzigen. Met behulp van selecteren/kopiëren/plakken kun je de tekst in je eigen tekstverwerker bewerken VERGEET NIET: datum, naam en volledig adres in te vullen en je handtekening te plaatsen. Anders is het bezwaarschrift ongeldig.

Zie voor achtergrondinformatie het online Referendum van Progressief Akkoord.

bezwaarschrift

Aan het college van burgemeester en wethouders
Markt 1
5751 BE Deurne

Betreffende: Bezwaarschrift tegen kapvergunning.

 

Deurne, datum

 

Geacht college,

Op 25 mei 1999 heeft uw college het besluit genomen om een kapvergunning te verlenen voor 25 berken aan de Vloeieindseweg, 82 beuken aan de Vloeieindsedreef, 2 eiken aan de Molenweijerweg en 19 beuken en 8 eiken aan de Sint Jozefstraat. In totaal 136 bomen. De meeste hebben een leeftijd van ongeveer 80 jaar. Met één kapvergunning verdwijnen er dus zo’n 10.800 boomjaren uit Deurne. Met klem maak ik hiertegen bezwaar.

De argumenten Dorpsgezicht en landschapsschoon De bomenrijen in de omgeving van de Vloeiendsedreef zijn uniek in onze regio. Ze vormen de groene afbakening tussen de bebouwde kom en het buitengebied. In die zin vervullen ze de dubbele functie van zowel verfraaiing van het dorpsgezicht als van het landschapsschoon. Ook uw college heeft dit standpunt in het verleden gehuldigd aangezien BenW eerder op basis hiervan kapvergunningen heeft geweigerd aan bewoners van de Vloeieindsedreef.

Relatie flora en fauna

De 136 bomen hebben grote waarde voor de dieren die er gebruik van maken. Jonge aanplant zal deze functie de komende jaren niet kunnen opvangen. Het aantal dieren zal dus afnemen.

Alternatieven

Er zijn alternatieven. Zo kan bijvoorbeeld aan de noordzijde van de Vloeieindsedreef voldoende plaats gemaakt worden om een nieuwe weg aan te leggen. Het langzaam verkeer kan dan gebruikmaken van de “Oude Vloeieindsedreef “. De dubbele bomenrij kan zo tevens functioneren als een veilige barricade voor het langzaam verkeer.

De Zuidelijke omleiding

Ik zet vraagtekens bij de gevolgde procedure. Het is nog niet duidelijk hoe het totale tracé van de Zuidelijke omleiding loopt. Daardoor is het niet goed mogelijk om een oordeel te vormen. Het lijkt mij nodig om eerst inspraak te organiseren over het totale tracé (zoals ook bij de omleiding Vlierden is gebeurd) en daarna pas een beslissing te nemen over de kapvergunning.

Algemeen

De bomen zijn sfeer- en beeldbepalend. Het betreft hier gezonde bomen die deze omgeving nog tientallen jaren kunnen sieren. Vanuit boomtechnisch oogpunt is er geen enkele reden om deze bomen te kappen.

De bomen hebben een zeer grote natuurwaarde die niet eenvoudig gecompenseerd kan worden door bijvoorbeeld herplant.

De bomen hebben een hoge geldwaarde; door ze te kappen wordt er een aanzienlijk kapitaal vernietigd. Daarnaast zullen de bomen d.m.v. herplant moeten worden vervangen door bomen van gelijke waarde.

Ook vanuit ecologisch en milieukundig oogpunt gaat er veel verloren met het kappen van deze bomen.

Verder rest mij nog te vermelden de historische waarde die deze bomen vertegenwoordigen.

Onafhankelijk onderzoek

Gezien het grote maatschappelijk belang van dit gemeentebesluit verzoek ik de gemeente haar bevindingen te toetsen en een onafhankelijk deskundige om een tweede advies te vragen of alternatieven te laten onderzoeken.

Met vriendelijke groet,

Handtekening:

Naam afzender:

Adres afzender:

 

 

1999 Progressief Akkoord

Herzien: 26 juni 1999

Webmaster