Koop huisdier

Opzetje Koopcontract Huisdier

 

1. <naam contractant1>
<adres contractant1>
<postcode contractant1>
<woonplaats contractant1>
telefoon <telefoonnummer contractant1>,

hierna te noemen verkoper,

en

2. <naam contractant2>
<adres contractant2>
<postcode contractant2>
<woonplaats contractant2
>telefoon <telefoonnummer contractant2>,

hierna te noemen koper,

in aanmerking nemende, dat verkoper verklaart in eigendom te hebben de/het hieronder omschreven <dier>, hierna te noemen ‘het dier’; dat koper verklaart het dier te willen kopen van verkoper; dat koper verklaart voor het dier de koopprijs te willen betalen;

 

komen hierbij het volgende overeen:

 

Artikel 1

Verkoper verbindt zich het dier te leveren aan koper, die hiervoor een bedrag van ƒ / € <koopprijs> is verschuldigd aan verkoper. Koper voldoet heden reeds een bedrag van ƒ / € <aanbetaling>.

De datum waarop het dier door koper bij verkoper zal worden afgehaald, danwel de datum waarop het dier door verkoper bij koper wordt gebracht is <datum>.

Indien koper het dier op de hiervoor overeengekomen datum niet afhaalt en geen andere datum is afgesproken, is verkoper niet gehouden het reeds aanbetaalde bedrag terug te geven.

Artikel 2

Het betreft de/het <dier> geboren uit <naam vader> en <naam moeder> geboren op <geboortedatum dier>, geslacht <geslacht>, tatoeagenummer/chipcode <nummer/code>, bijzondere kenmerken <bijzonderheden>.

Artikel 3

Koper en verkoper constateren dat het dier geen uiterlijke of duidelijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft.

Artikel 4

Het dier dient te beschikken over de navolgende bijzondere eigenschappen:

<eigenschappen>.

Bij aflevering zijn de navolgende gebreken en/of afwijkingen geconstateerd waarvoor verkoper

koper een reductie verleent van ƒ / € <reductiebedrag>.

Artikel 5

Verkoper is verplicht om het dier met bijbehorende bescheiden, zoals bijvoorbeeld een inentingsbewijs (gezondheidsverklaring) en de stamboom – indien deze reeds is verstrekt -, op de hiervoor onder 1 genoemde datum in eigendom over te dragen aan koper. Indien de stamboom niet door verkoper ontvangen is op de in artikel 1 genoemde datum van overdracht van het dier, verplicht verkoper zich om de stamboom binnen twee weken na ontvangst persoonlijk te overhandigen aan, of bij aangetekend schrijven, danwel met bericht van ontvangst ter post te bezorgen bij koper.

Artikel 6

Het dier is voor risico van verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en de datum genoemd in artikel 1 waarop het dier overgedragen wordt aan koper. Ingeval het dier komt te overlijden vóór de in artikel 1 genoemde datum van overdracht, verplicht verkoper zich om koper onder dezelfde voorwaarden een ander dier uit hetzelfde, danwel het eerstvolgende nest aan te bieden. Koper is echter niet gehouden om van dit aanbod gebruik te maken.

Artikel 7

Het dier wordt overgedragen in de conditie en gezondheid waarin deze zich op de in artikel 1 genoemde, danwel door partijen nader afgesproken datum van overdracht bevindt. Koper verplicht zich om binnen zeven dagen na ontvangst van het dier, deze bij een dierenarts te laten onderzoeken op eventuele gebreken, die op dat moment waarneembaar zijn. Laat koper dit na, dan kan hij geen rechten doen gelden op grond van de in artikel 9 opgenomen schadevergoedingsregeling.

Artikel 8

Verkoper is gehouden te garanderen dat het dier aan de overeenkomst, gezien het eventueel in artikel 4 beoogde gebruiksdoel, beantwoordt. Verkoper is voorts gehouden in te staan voor de eigenschappen die het dier blijkens artikel 4 bezit. Blijkt het dier de door verkoper in artikel 4 aangegeven eigenschappen te ontberen, dan is koper op straffe van verval verplicht om binnen twee maanden na het ogenblik waarop koper dit heeft ontdekt, of redelijker wijze had behoren te ontdekken, verkoper hiervan schriftelijk bij aangetekend schrijven of bij brief met bericht van ontvangst in kennis te stellen. Afhankelijk van de mate waarin het dier de gegarandeerde eigenschappen blijkt te ontberen, wordt naar redelijkheid en billijkheid een schadevergoeding door verkoper aan koper toegekend. Verkoper is verplicht koper alle relevante informatie te verstrekken, welke van belang is voor de beantwoording van de vraag of het verkochte dier aan de overeenkomst voldoet, en verklaart geen relevante informatie te hebben verzwegen.

Artikel 9

Indien het dier aan een erfelijk bepaald gebrek blijkt te lijden dat de gezondheid en het welzijn van het dier bedreigt, heeft koper recht op schadevergoeding, tenzij verkoper niet aansprakelijk is voor het betreffende gebrek. De aanwezigheid van het gebrek dient te worden vastgesteld door een door koper aan te wijzen dierenarts, die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken. Koper dient aan verkoper een schriftelijke verklaring van de betreffende dierenarts/specialist te overleggen. De hoogte van de schadevergoeding wordt, afhankelijk van de ernst van het gebrek en de leeftijd van het dier, door partijen naar redelijkheid en billijkheid bepaald, met dien verstande dat bij de te goeder trouw handelende verkoper, aan wie de aanwezigheid van het betreffende gebrek bij het dier niet kan worden toegerekend, de vergoeding niet méér zal bedragen dan de door koper aan verkoper betaalde koopsom.

Artikel 10

Koper verplicht zich jegens verkoper zorg te dragen voor een voor het dier passende en behoorlijke behandeling. Indien partijen van mening verschillen over de vraag of aan het dier de nodige zorg wordt onthouden, zal deze vraag aan een door verkoper aan te wijzen dierenarts worden voorgelegd. Koper verplicht zich aan het onderzoek van de dierenarts mee te werken en het dier daarvoor ter beschikking te stellen. De kosten van de dierenarts worden in eerste instantie voldaan door verkoper. Mocht echter blijken dat aan het dier de nodige zorg onthouden is, dan heeft verkoper het recht om het dier terug te nemen. Koper verplicht zich aan de teruggave van het dier, met overhandiging van de stamboom, mee te werken en heeft in dat geval recht op een restitutie van maximaal 50% van de koopsom, verminderd met de transportkosten en de eventuele kosten van de ingeschakelde dierenarts. Koper is verplicht om verkoper schriftelijk in te lichten over de verblijfplaats van het dier, zodra het dier permanent buiten de feitelijke beschikkingsmacht van koper geraakt, danwel op een ander adres zal verblijven. Koper verplicht zich om, bij eventuele verkoop van het dier, zich vooraf schriftelijk te wenden tot verkoper.

Artikel 11

Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing.

 

 

Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend, te <plaats van tekening> op <datum van tekening>.

 

 

Handtekening verkoper Handtekening koper

(zet handtekening) (zet handtekening)

 

 

 

Handtekening dierenarts

(zet handtekening)