Vrijwilliger

Modelovereenkomst ten behoeve van vrijwilligerswerk (algemeen)

De stichting ………………………………………………………………………………………………………………………………….

vertegenwoordigd door ………………………………………………………………………………………………………………….

en (de vrijwilliger) ………………………………………………………………………………………………………………………….

spreken het volgende af:

Artikel 1
De vrijwilliger zal ten behoeve van de stichting met ingang van ……………………. (datum ingang overeenkomst)
activiteiten verrichten op het gebied van:

…………………………………………………………………………………………………………… (bijvoorbeeld bejaardenwerk).

De activiteiten bestaan uit ……………………………………………………………………………………. (taakomschrijving).

Artikel 2
De vrijwilliger is bereid voor het verrichten van de activiteiten in principe minimaal …………………………….. uur
per ……………………… beschikbaar te zijn.

Artikel 3
De vrijwilliger ontvangt een vergoeding op declaratiebasis van de werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 4
In geval van verhindering (ziekte, vakantie) van de vrijwilliger al deze tijdig de stichting op de hoogte brengen.

Artikel 5
De vrijwilliger bepaalt in overleg met de staf van de stichting de inhoud van de activiteiten. De vrijwilliger is ook
betrokken bij de bepaling van het algemeen beleid (conform statuten/huishoudelijk reglement van de stichting).

Binnen het vastgestelde beleid kan de vrijwilliger eigen initiatief ontplooien.

Artikel 6
De vrijwilliger wordt begeleid door het staflid dat belast is met …………………………………………………………

Artikel 7
De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die zij/hij op zich heeft genomen.

Artikel 8
In geval van geschillen tussen de vrijwilliger en de staf zal de kwestie worden voorgelegd aan het bestuur.
Vrijwilligers hebben de mogelijkheid tegen een beslissing in beroep te gaan. Een beroepscommissie van drie
personen zal dan een bindende uitspraak doen.

Artikel 9
De stichting heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor de vrijwilligers is een collectieve
ongevallenverzekering afgesloten.

Artikel 10
De vrijwilliger neemt bij het beëindigen van deze overeenkomst in een principe een termijn van ………………
in acht.

Wanneer door het aanvaarden van een betaalde baan daaraan niet kan worden voldaan, dient de vrijwilliger
het werk zorgvuldig over te dragen, dan wel af te ronden. Op verzoek wordt een getuigschrift opgesteld.

Namens de organisatie

(naam)

…………………………………………….

handtekening:

…………………………………………….

datum:…………………………………………………………..

De vrijwilliger

(naam)

…………………………………………….

handtekening:

…………………………………………………………………….