Verzorgingscontract

Verzorgingscontract

Ondergetekenden, de heer/mevrouw ……………………………………………. (naam en voornamen voluit), wonende…………………………………………………………………….. (straatnaam en huisnummer, postcode, woonplaats), verder te noemen partij 1, en de heer/mevrouw …………………………. ……………………….(naam en voornamen voluit), verder te noemen partij 2, wonende ……………………………………………………………………. (straatnaam en huisnummer, postcode, woonplaats) komen het volgende overeen.
Artikel 1

Partij 1 geeft in gebruik met het alleenrecht aan partij 2 met ingang van .. .. .…. (dag/maand/jaar) de kamer(s) op bovenstaand adres.
De kamer(s) is/zijn gelegen op de …. Verdieping / de begane grond aan de voor/achterzijde van de woning.
Artikel 2

Partij 1 verleent:
O medegebruik/gebruik eigen keuken
O medegebruik/gebruik eigen douche/bad
O medegebruik/gebruik eigen wc
O medegebruik/gebruik eigen balkon
O medegebruik tuin
O medegebruik schuur/berging
O medegebruik/gebruik eigen .………..
Artikel 3

De bijkomende leveringen zijn:
O Gas, elektra, water
O Gebruik:
O Wasmachine
O Koelkast
O Telefoon
O ………….
O Meubilering (vloerbedekking/gordijnen/meubels)
Artikel 4

Partij 1 levert daarnaast de hieronder genoemde diensten aan partij 2:
0 de maaltijdvoorziening, bestaande uit een ontbijt, een lunch en avondmaaltijd en koffie/thee tussendoor; 0 et wassen van kleding en beddengoed. In principe wordt wekelijks de was gedaan. Als chemische reiniging noodzakelijk is, worden de kosten extra in rekening gebracht;
0 het zorgdragen voor het schoonhouden van de woonruimte
0 verzorgingsdiensten namelijk: (bijvoorbeeld:)
0 hulp bij de dagelijkse persoonlijke verzorging
0 (begeleiding bij) vervoer van en naar artsen, activiteiten en/of sociale contacten
0 ………..
0 ….…..
Artikel 5

Partij 2 betaalt maandelijks vooruit in de eerste week van de kalendermaand
a. Voor het gebruik van de woonruimte als genoemd in artikel 1 en artikel 2 € ..
b. Voor de bijkomende leveringen als genoemd in artikel 3 € ..
c. Voor de diensten als genoemd in artikel 4 € ..
Artikel 6

Betaling geschiedt:
0 torting op (post)bankrekening ………………………ten name van ……………….. .………………… te ……………… (plaats)
0 Contant tegen afgifte van een getekende kwitantie. Artikel 7

De prijzen genoemd in artikel 5 kunnen ieder jaar per 1 januari worden aangepast met inachtneming van het jaarprijsindexcijfer van de gezinsconsumptie volgens het CBS.

Artikel 8

Partij 1 is eigenaar van en draagt zorg voor een adequate inventaris van de woning.

Artikel 9

Partij 1 draagt zorg voor de betaling van alle vaste lasten met betrekking tot de woonruimte.

Artikel 10

De overeenkomst gaat in op … (datum) en is aangegaan voor de duur van het herstel van partij 2 wegens……………………………………………………………………………………………………………(omschrijving reden van deze overeenkomst, bijvoorbeeld duur van het herstel van operatie X,; beenblessure en dergelijke )
De overeenkomst kan met wederzijds goedvinden van partij 1 en partij 2 op elk moment worden beëindigd.

Aldus opgemaakt in tweevoud op………………….(datum) te …………………………….(plaatsnaam)

Ingangsdatum overeenkomst: ………………………..

Handtekening partij 1 Handtekening partij 2

……………………………. ………………………………….