Klacht 1

Geachte mevrouw, heer,

Wij zijn op … (datum) overeengekomen dat u voor de prijs van … de volgende werkzaamheden zou uitvoeren:
(neem over wat er in de offerte staat)

Ik ben echter niet tevreden over het resultaat. Ik heb over de uitgevoerde werkzaamheden de volgende klacht(en):
(formuleer uw klacht(en))

Ik stel u hierbij voor deze toerekenbare tekortkoming(en) in gebreke en geef u de gelegenheid deze werkzaamheden alsnog deugdelijk uit te voeren. Ik verzoek u daarover met mij binnen 3 weken na heden een afspraak te maken/ deze werkzaamheden 3 weken na heden uit te voeren (kies de oplossing die u het beste uitkomt). Ik heb voorlopig het niet-betwiste deel van de rekening aan u betaald. Het ingehouden bedrag staat in redelijke verhouding tot de genoemde gebreken. Nadat u uw werk goed en volledig heeft afgemaakt zal ik ook dit bedrag betalen.
Ik sluit hierbij een deskundige verklaring in van … (naam van deskundige invullen), waarin de tekortkomingen zijn geconstateerd en waarin tevens staat aangegeven op welke wijze deze tekortkomingen weer ongedaan gemaakt kunnen worden (indien nodig bijsluiten).

Hoogachtend,