Maatschap contract

Model maatschapsovereenkomst
Ondergetekenden:

A, …….. wonende te

B, …….. wonende te
zijn overeengekomen een samenwerking aan te gaan in de vorm van een maatschap en wel onder de volgende voorwaarden (artikelen):

De maatschap wordt met ingang van ….. 20.. voor onbepaalde tijd aangegaan en is gevestigd te …………

¨ Zij heeft als doel het voor gezamenlijke rekening voeren van een onderneming alsook wat daarmee (in de ruimste zin) samenhangt.
¨ Elke maat brengt in de maatschap zijn arbeidskracht, vlijt en kennis in. Bovendien wordt door de ondergetekenden afzonderlijk ingebracht:
ü ondergetekende sub A, ……………..

ü ondergetekende sub B, ……………..

(opsomming van activa, zoals apparatuur en geldbedragen)
¨ De samenwerking zal door elk der maten na verloop van … jaar kunnen worden opgezegd, mits daarbij een opzegtermijn van … jaar in acht wordt genomen en opgezegd wordt tegen het einde van het boekjaar.

¨ Het boekjaar van de maatschap valt samen met het kalenderjaar. De administratie van de maatschap, waaronder ook valt het beheren van de kas, zal gevoerd worden door ……….., die op zich neemt jaarlijks in de maand maart aan ……… te zullen verstrekken een door een (register)account opgestelde jaarrekening, voorzien van een toelichting en vergezeld van een verklaring van die accountant, waarin hij mededeelt dat de jaarstukken een getrouw beeld van de werkelijkheid geven. ………. is te allen tijde gerechtigd overlegging van de boeken met de daarbij behorende bescheiden te vragen en de kas-, bank en girotegoeden van de maatschap te controleren.

¨ Iedere maat wordt voor zijn inbreng in de vorm van geld en stoffelijke zaken gecrediteerd ter grootte van het ingebrachte bedrag of de waarde van het ingebrachte goed.

¨ Iedere maat zal elke maand voor zijn privé-uitgaven voor rekening van de maatschap uit de kas een voorschot mogen opnemen op de vermoedelijk in dat jaar te behalen winst, ter grootte van eentwaalfde deel van zijn aandeel in die winst. Blijkt na vaststelling van de definitieve jaarstukken , dat er gedurende een bepaald boekjaar teveel privé is opgenomen, dan zijn de maten gehouden het teveel genotene voor 1 juni van het daaropvolgende boekjaar aan de maatschap te restitueren.
¨ De winsten en verliezen van de maatschap zullen als volgt worden verdeeld;
ü op de jaarlijkse winst wordt eerst vijf procent in mindering gebracht, welk bedrag onder de beide maten wordt verdeeld als rentevergoeding voor het ingebrachte kapitaal. Van dit bedrag komt ondergetekende sub A ….. procent toe en ondergetekende sub B …. procent;
ü de resterende winst en de verliezen worden gelijkelijk over beide partijen verdeeld. Onder winst wordt verstaan de bruto-jaarwinst, na aftrek van de kosten, noodzakelijke afschrijvingen, reserveringen en voorzieningen, een en ander berekend volgens goed koopmansgebruik.

¨ De vennoten zijn allebei bevoegd daden van beheer te verrichten, waaronder begrepen het innen en in ontvangst nemen van gelden ten behoeve van de maatschap en het doen van uitgaven, met dien verstande dat beheersdaden, die in totaal financiële lasten van jaarlijks meer dan € ….,- met zich zullen meebrengen, de goedkeuring van beide maten behoeven.

¨ Beschikkingsdaden kunnen slechts door beide maten gezamenlijk rechtsgeldig worden verricht. Onder beschikkingsdaden worden in ieder geval ook begrepen: het beginnen van een proces, het kwijtschelden van vorderingen, het aangaan van een overeenkomst of het sluiten van een vergelijk. Uitgezonderd zijn zaken die geen uitstel kunnen hebben zoals het nemen van rechtsmaatregelen, of het leggen van bewaring en het dagvaarden of zich verweren in kort geding. Verder is ook de medewerking van beide maten vereist voor het aannemen of ontslaan van personeel, het verlenen van volmacht en het tot zekerheid onderbrengen of verpanden van vorderingen.

¨ De werkzaamheden zullen in onderling overleg worden geregeld, evenals de vakantieperioden. Elke maat kan in ieder geval een periode van ….. aaneengesloten weken (.. werkdagen) vakantie opnemen. Snipperdagen worden in overleg opgenomen. Het staat geen van de maten vrij om zonder toestemming van de andere maat betaalde werkzaamheden buiten het kader van de maatschap te verrichten.

¨ De maten zijn verplicht in geval van ziekte van een van hen diens werkzaamheden zoveel mogelijk over te nemen zonder hiervoor aanspraak te kunnen maken op enige extra vergoeding. De maten zijn verplicht een ziekteverzekering af te sluiten ter dekking van inkomstenverlies door ziekte. Uitkeringen op grond van deze ziekteverzekering gedaan komen ten goede aan de maatschap.

¨ De maatschap eindigt van rechtswege als een van de maten overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld dan wel op andere wijze zijn handelingsbevoegdheid verliest. Verder zal de maatschap eindigen door de opzegging als bedoeld in artikel 4 van deze overeenkomst. In dat geval heeft de ‘voorzettende maat’ het recht de in de maatschap uitgeoefende werkzaamheden alleen of met een of meerdere anderen voort te zetten; mits hij het voornemen daartoe binnen een maand aan zijn zakenpartner of aan diens erfgenamen bij aangetekende brief meedeelt.

¨ Wordt van het recht tot voortzetting als bedoeld in artikel 11 geen gebruik gemaakt, dan wordt de maatschap opgeheven, waarbij zo mogelijk de maten of hun curatoren als vereffenaars zullen optreden. Is dat niet mogelijk, dan moet door de nabestaanden van de maat, die niet in staat is als vereffenaar op te treden, in overleg met de andere maat een vereffenaar worden benoemd. Bij het eindigen van de maatschap is iedere maat deelgerechtigde in het vermogen van de maatschap voor het bedrag waarvoor hij is gecrediteerd, vermeerderd of verminderd met zijn aandeel in de winst, respectievelijk het verlies, dat in het lopende en/of afgelopen boekjaar werd gemaakt.

¨ Mocht een van de maten na beëindiging van de maatschap de werkzaamheden die in de maatschap werden uitgeoefend voortzetten, dan zal als volgt worden gehandeld met het maatschapsvermogen:
ü alle goederen die tot de gemeenschap behoren en als zodanig aan beide maten toekomen zullen aan de voortzettende maat worden toegewezen;
ü de overige goederen die de uittredende maat persoonlijk toebehoren, maar voor een soepele voortzetting onmisbaar zijn, kunnen door de voortzettende maat tegen de getaxeerde waarde worden overgenomen, onder gelijktijdige overname van de daarop rustende zakelijke zekerheden, zoals hypotheek, eigendom tot zekerheid of pand;
ü had de uittredende maat het genotsrecht van goederen ingebracht, dan heeft de overblijvende maat het recht ten behoeve van de voortzetting van het werk deze goederen te huren of te pachten tegen een nader overeen te komen redelijke prijs;
ü door de uittredende maat op eigen naam gesloten overeenkomsten, waarvan de opbrengsten door hem in de maatschap werden ingebracht, kunnen door de overblijvende maat eveneens worden overgenomen (de uittredende maat verplicht zich daaraan mee te werken);
ü alle overige rechten en baten die tot het maatschapsvermogen hebben behoord zullen de overblijvende maat toekomen, die ook alle plichten uit het samenwerkingsverband voortvloeiende op zich neemt en de lasten daarvan zal dragen.

¨ Alle geschillen die uit deze overeenkomst zouden mogen voortvloeien – ook die welke maar door een van de betrokkenen als zodanig worden beschouwd – zullen worden beslecht door een drietal scheidslieden, waarvan elk van de maten een zal aanwijzen waarna de beide gekozenen zelf een jurist (als voorzitter) zullen kiezen.
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend,
te …..,
datum ……,

(handtekeningen)