Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof

Geachte heer, mevrouw,

In de periode van … tot ….. genoot ik
zwangerschapsverlof/bevallingsverlof.
Tegelijkertijd was er een schoolvakantie.
Derhalve is sprake van samenloop van zwangerschapsverlof/bevallingsverlof
met vakantieverlof, zijnde …. vakantiedagen.
Onder verwijzing naar de rechtspraak die in de media ruim aandacht heeft
gekregen (onder meer de uitspraken in hoger beroep van de
arrondissementsrechtbank Leeuwarden en Utrecht) deel ik u mede dat ik
aanspraak maak op compensatie van de vakantiedagen die samenvielen met
zwangerschapsverlof/bevallingsverlof.
Dit is een mededeling in de zin van artikel 3:317 lid 1 BW.

Ik verzoek u mij de te compenseren vakantiedagen per omgaande toe te kennen.

Het opnemen van die te verlenen vakantiedagen zal uiteraard in onderling
overleg dienen te geschieden.

Hoogachtend,

-=================================================================
1. Uiterlijk 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum meldt de
medewerkster haar zwangerschap aan de leiding.

2. De medewerkster stuurt een brief naar de dienst Personeelszaken met
daarin vermeld de periode waarin zij haar zwangerschaps- en bevallingsverlof
wil opnemen. Hieraan voegt de medewerkster een schriftelijke verklaring toe
van een arts of vroedvrouw, waaruit de vermoedelijke bevallingsdatum blijkt.

3. De leiding kan een vergoeding voor de vervanging van de medewerkster
aanvragen ten laste van het budget langdurig zieken, voor de periode dat de
medewerkster met zwangerschaps- en bevallingsverlof is. Dit kan alleen als
de eenheid verzekerd is. Er wordt voor zwangerschaps- en bevallingsverlof
een vergoeding gegeven van 70 procent van het bruto salaris van de
betreffende medewerkster met een maximum van schaal 11, naar rato van haar
werktijdfactor. De vergoeding wordt standaard berekend over 2 maanden.

4. De medewerkster ontvangt van de dienst Personeelszaken een schriftelijke
bevestiging van de ingangsdatum van het zwangerschapsverlof.

5. De dienst Personeelszaken stuurt de schriftelijke bevestiging ook door
naar de bedrijfsgezondheidsdienst. Dit is nodig omdat bij bijzondere
omstandigheden de bedrijfsgezondheidsdienst bevoegd is, na overleg met de
medewerkster, de ingangsdatum van het verlof te vervroegen tot uiterlijk 6
weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

6. De medewerkster dient zich op de gebruikelijke wijze ziek te melden
wanneer zij door zwangerschapsklachten genoodzaakt is het werk te staken na
de 42e dag voor de bevalling, maar voor de door haar gekozen datum van
ingaan van het zwangerschapsverlof. De Bedrijfsgezondheidsdienst roept de
betrokkene op om vast te stellen of er aanleiding bestaat om in verband met
de geconstateerde klachten het zwangerschapsverlof alsnog te vervroegen en
zo dit het geval is, met ingang van welke datum. Dit wordt schriftelijk ter
kennis gebracht van de betrokken medewerkster, de betrokken eenheid en de
dienst Personeelszaken.

7. Na de bevalling stuurt de medewerkster een geboortekaartje naar de dienst
Personeelszaken. Aan de hand van het kaartje wordt de definitieve laatste
dag van het bevallingsverlof bepaald. De medewerkster ontvangt hiervan een
schriftelijke bevestiging.

8. In verband met de wijziging in de gezinssamenstelling kan het van belang
zijn een nieuwe loonbelastingverklaring in te vullen. Deze verklaring stuurt
de dienst Personeelszaken naar de medewerkster toe.