Offerte brief

Offertebrief

Betreft: offerte {naam mogelijke opdracht}

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij stuur ik u zoals afgesproken in tweevoud onze offerte voor {naam mogelijke opdracht}. Wij hebben hierin de ideeën verwerkt die u in ons gesprek van {datum}jl. naar voren heeft gebracht.
Het volledige plan van aanpak en de daarbij behorende begroting vindt u op pagina .. van de offerte.

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze offerte, neem dan gerust contact met ons op. Wilt u bij akkoord een van de exemplaren ondertekenen en aan ons terugsturen?

Met vriendelijke groet,

Bijlage