PC Prive contract

Overeenkomst PC prive project

1. (Bedrijfsnaam …..) gevestigd te ……, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mw….., hierna te benoemen als de werkgever

en

2. De heer/mevrouw (naam werknemer) wonende te ……., Straat …. hierna te benoemen de werknemer

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt :

1. Werknemer wenst in het kader vand e pc-regeling over te gaan tot een aanschaf van een pc
2. De aanschafkostenvan de pc zullen worden verrekend met het loon van de werkenemer, middels verlaging van het bruto loon.
3. Werknemer is ermee bekend dat deze verlaging van het bruto loon, gevolgen kan hebben bij een eventuele ziektewet, ww of wao uitkering
4. De verrekening zal geschieden in 36 maandelijkse termijnen van EURo, ingaande per …2004.
5. Mocht het dienstverband worden beeindigd, voordat de totale aanschaffingskosten zijn verrekend, door ofwel werkgever ofwel werknemer, dan is de werknemer verplicht het op dat moment nog openstaande bedrag per direct terug te betalen.
6. Indien werknemer het opnestaand bedrag niet ineens wenst terug te betalen, is werkgever bevoegd om het openstaand bedrag ineens te verreken bij de laatste loonbetalin.
7. Indien er dan alsnog een bedrag blijft openstaan, is werknemer verplicht dit bedragper direct terug te betalen.

Adus in tweevoud opgemaakte te Eindhoven op …..

Werkgever …………………..

Werknemer…………………..