Geldlening

Overeenkomst van geldlening

(Als u een geldlening notarieel laat vastleggen bespaart u zichzelf een rechtsgang. Met deze akte kunt direct beslag laten leggen op eigendommen van debiteur.)

www.ader.nl

De ondergetekenden:
<naam contractant1>
<adres contractant1>
<woonplaats contractant1>
geboortedatum <geboortedatum contractant1>,

hierna te noemen geldgever,

en

<naam contractant2>
<adres contractant2>
<woonplaats contractant2>
geboortedatum <geboortedatum contractant2>,

hierna te noemen geldnemer,

verklaren als volgt te zijn overeengekomen

Artikel 1

Hoofdsom

De geldgever verstrekt aan de geldnemer per de opnamedatum ter leen een bedrag van € <hoofdsom> zegge <voluitgeschreven hoofdsom>, hierna te noemen “hoofdsom”, welk bedrag de geldnemer hierbij verklaart ter leen te hebben ontvangen van, en mitsdien, de geldnemer verschuldigd is.

Artikel 2

Uiterste opnamedatum

De uiterste opnamedatum is <datum>.

Artikel 3

Rente

Over de hierboven schuldig erkende hoofdsom of over het saldo van de uitstaande hoofdsom, is een rente van <rentepercentage>% per jaar verschuldigd.

Dit rentepercentage blijft vanaf de opnamedatum zes jaar, hierna te noemen: “de eerste overeengekomen rentevaste periode”, ongewijzigd. Voor de renteberekening wordt de maand op het juiste aantal dagen en het jaar op 360 dagen gesteld.

Artikel 4

Wijze van aflossing

Aflossing van het saldo van de uitstaande hoofdsom geschiedt op basis van <aantal aflossingen> achtereenvolgende betalingen van ƒ / € <aflossing> zegge <voluitgeschreven aflossing>. Dit bedrag is voor het eerst verschuldigd op <begindatum> en vervolgens aan het begin van elke volgende maand.

Voldoening van de rente welke wordt berekend over het saldo van de uitstaande hoofdsom, geschiedt op basis van achtereenvolgende maandbetalingen, voor het eerst verschuldigd op <begindatum> en vervolgens aan het begin van elke volgende maand.

Artikel 5

Looptijd, opeisbaarheid en aflosbaarheid

De lening is aangegaan voor een periode van <looptijd> jaar en eindigt derhalve op <einddatum>. De lening is van de zijde van de geldgever te allen tijde opeisbaar na schriftelijke waarschuwing en/of ingebrekestelling.

De lening is van de zijde van de geldnemer aflosbaar met inachtneming van het gestelde in artikel 6 van deze overeenkomst.

Artikel 6

Extra (vervroegde) aflossing en berekening extra rente

Het is de geldnemer gedurende enig overeengekomen rentevaste periode toegestaan boven de verplichte aflossing, een extra bedrag te betalen ter gehele of gedeeltelijke delging van het saldo van de alsdan uitstaande hoofdsom.

Indien in dat geval de onverplichte aflossing(en) in een kalenderjaar meer bedragen dan vijf procent (5%) van de oorspronkelijke hoofdsom, is de geldnemer over het meerdere een extra rente aan de geldgever verschuldigd.

Geen extra rente wegens extra aflossing is verschuldigd, indien algeheel wordt afgelost op de werkdag volgende op de dag waarop enig overeengekomen rentevaste periode ten einde loopt.

Vervroegde aflossingen komen in mindering op de laatste verplichte aflossingstermijn, daarna op de voorlaatste en zo vervolgens.

Artikel 7

Oversluiten

Wanneer op verzoek van de geldnemer gedurende enig overeengekomen rentevaste periode voortijdig met de geldgever een volgende rentevaste periode wordt overeengekomen, is de geldnemer de geldgever uitsluitend extra rente verschuldigd.

Artikel 8

Betaling

De geldnemer zal alle bedragen, die terzake van deze overeenkomst van geldlening verschuldigd zijn, zonder enige aftrek, compensatie of kosten voor de geldgever, voldoen in ten tijde van de betaling algemeen gangbaar wettig Nederlands betaalmiddel.

De betalingen zullen gerekend worden allereerst te zijn geschied ter voldoening van de kosten, vervolgens van de boetes, extra renten, daarna van de rente en tenslotte van het saldo van de uitstaande hoofdsom.

De betalingen dienen op zodanige wijze te hebben plaatsgevonden, dat de geldgever op de vervaldata de beschikking heeft over de bedragen. Indien de vervaldatum niet op een werkdag valt, dan wordt de vervaldatum geacht de eerstvolgende werkdag te zijn.

De geldnemer is in geval van te late betaling van enig door hem krachtens deze overeenkomst van geldlening verschuldigd bedrag een boeterente verschuldigd, welke wordt berekend over het te laat betaalde bedrag. Het percentage, dat voor deze berekening gehanteerd wordt, is gelijk aan het met drie procenten verhoogde rentepercentage (op jaarbasis) dat alsdan voor deze overeenkomst van geldlening van kracht is. De boeterente zal op maandbasis worden berekend, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Het percentage van de boeterente treedt, voor wat betreft een niet tijdig betaald hoofdsombedrag, met ingang van de vervaldag van dat hoofdsombedrag in de plaats van het contractuele rentepercentage dat alsdan voor deze overeenkomst van geldlening van kracht is.

Artikel 9

Afsluitprovisie

De afsluitprovisie bedraagt 1% van de hoofdsom en is te voldoen bij acceptatie van de offerte.

 

 

Aldus in <aantal exemplaren>voud getekend, te <plaats van tekening> op <datum van tekening>.

 

 

De geldgever De geldnemer

(zet handtekening) (zet handtekening)

 

 

Getuige(n)

(zet handtekening)