Bezwaarschrift bomen

Voorbeeld model bezwaarschrift

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente …………….(
adres………….)
(postcode………..(plaats )

………..( plaats )……………………. (datum ).

 

Betreft: bezwaarschrift tegen verlening kapvergunning
voor boom/bomen op perceel
………..( straat ) nummer ……. te ( woonplaats )…….

Geacht college,

Op (datum )…….j.l. verleende u aan ( naam )………….een vergunning tot het kappen van ( aantal bomen)………………(eventueel correspondentienummer, kapvergunningnummer). Uit de kapvergunning blijkt de redenen daarvoor zijn / zoals mij is medegedeeld……….. is de reden voor kap……………………………………………………………… De omwonenden van dit perceel, die mij gemachtigd hebben om namens hen in deze kwestie op te treden, tekenen bij deze bezwaar aan tegen de verlening. Bij verlening is kennelijk geen rekening gehouden met belangrijke redenen van onze kant voor behoud van deze boom.

De redenen van bezwaar zijn gebaseerd op de volgende:

· (feiten) ………..
· (belangen)……….
(uitgebreid toelichten eventueel met foto’s van de situatie)

Het stuk waaruit de machtiging blijkt, voeg ik als bijlage bij dit bezwaarschrift.

Ik verzoek u, op grond van bovenstaande, de vergunning in te trekken.

Bovenstaande bezwaren zijn gemaakt onder voorbehoud van rechten en nadere invulling en toelichting in de verdere procedure.

Hoogachtend,

(handtekening)

Naam
Adres
Woonplaats