Bezwaarschrift WOZ

Bezwaarschrift WOZ

Aan de gemeente

Hoofd belastingen

Bezwaarschrift

Betreft: WOZ-beschikking {jaar}
Dagtekening: ……
Nummer: ……..
Betreft: object …………….

Geachte heer, mevrouw,

Ik ontving van u bovengenoemde WOZ-beschikking {jaar}. Ik ben het niet eens met de daarin genoemde waarde (van EUR ……) voor mijn woning/ onroerende zaak. Naar mijn mening heeft u deze te hoog vastgesteld en wel om de volgende reden(en): (zelf kiezen).

– Mijn woning/ de onroerende zaak wijkt af van het/ de genoemde referentiepand(en): (zelf kiezen)

 • het betreft een ander soort woning/ tussenwoning
 • het is minder groot/ heeft minder kamers
 • er is geen/ een kleinere garage/ tuin o de binnenkant wijkt af/ is minder luxe
 • de staat van onderhoud is (minder dan) o de ligging is (minder gunstig dan)

– Er is geen/ te weinig rekening gehouden met: (zelf kiezen)

 • overlast van verkeer/ bedrijven/ afvalstortplaats
 • aanwezigheid van asbest/ vervuilde grond
 • (toekomstige) toename vliegverkeer, nieuwe spoorlijn
 • een ernstig defect aan… (bijv. de riolering)
 • overlast door ontbreken van bestrating (in nieuwbouwwijk)
 • overlast door grote bomen
 • de wijk die minder geliefd is geworden door
 • (het feit) dat vergelijkbare woningen rond {waardepeildatum WOZ} minder hebben opgebracht

– Het pand is verkeerd afgebakend (bijvoorbeeld de garage hoort er niet bij)

– De waarde volgens mijn eigen taxatierapport rond {waardepeildatum WOZ}was lager (eventueel verdere onderbouwing)

Naar mijn mening zou de waarde per {waardepeildatum WOZ}vastgesteld moeten worden op EUR ……

Hoogachtend,