Koop auto

Opzetje Koopcontract auto

1. <naam contractant1>
<adres contractant1>
<postcode contractant1> <woonplaats contractant1>
telefoon <telefoonnummer contractant1>,

hierna te noemen verkoper,

2. <naam contractant2>
<adres contractant2>
<postcode contractant2> <woonplaats contractant2>
telefoon <telefoonnummer contractant2>,

hierna te noemen koper,

in aanmerking nemende, dat verkoper verklaart in eigendom te hebben de hieronder omschreven auto, hierna te noemen ‘auto’; dat koper verklaart de auto te willen kopen van verkoper; dat koper verklaart voor de auto de koopprijs te willen betalen;

komen hierbij het volgende overeen:

 

Artikel 1

Verkoper verbindt zich de auto te leveren aan koper, die hiervoor een bedrag van ƒ / € <koopprijs> is verschuldigd aan verkoper. Koper voldoet heden reeds een bedrag van ƒ / € <aanbetaling>.

De datum waarop de auto door koper bij verkoper zal worden afgehaald, danwel de datum waarop de auto door verkoper bij koper wordt gebracht is <datum>.

Indien koper de auto op de hiervoor overeengekomen datum niet afhaalt en geen andere datum is afgesproken, is verkoper niet gehouden het reeds aanbetaalde bedrag terug te geven.

Artikel 2

Het betreft een auto van het merk <merk>, type <type>, kenteken <kenteken>, bouwjaar <bouwjaar>, kilometerstand <kilometerstand>.

Artikel 3

Koper en verkoper constateren dat de auto geen uiterlijke of duidelijk waarneembare gebreken heeft.

Artikel 4

Bij aflevering zijn de navolgende gebreken en/of afwijkingen geconstateerd waarvoor verkoper koper een reductie verleent van ƒ / € <reductiebedrag>.

Artikel 5

Verkoper is verplicht om de auto en de bijbehorende documenten op de hiervoor genoemde datum in eigendom over te dragen aan koper.

Artikel 6

De auto is voor risico van verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en de eerder genoemde datum waarop de auto overgedragen wordt aan koper. Ingeval de auto tenietgaat vóór de eerder genoemde datum van overdracht, verplicht verkoper zich om koper onder dezelfde voorwaarden een soortgelijke auto aan te bieden. Koper is echter niet gehouden om van dit aanbod gebruik te maken.

Artikel 7

De auto wordt overgedragen in de staat waarin deze zich op de eerder genoemde, danwel door partijen nader afgesproken datum van overdracht bevindt.

Artikel 8

Er is een garantieperiode van <garantieperiode> na acceptatiedatum. Gedurende deze periode zal verkoper zonder uitstel en voor zijn rekening alle gebreken herstellen voor zover zij te wijten zijn aan materiële-, constructie- of ontwerpfouten. Indien de verkoper van mening is dat het gebrek aan een andere oorzaak te wijten is, rust op hem de bewijslast daaromtrent.

Artikel 9

Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing.

 

 

Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend, te <plaats van tekening> op <datum van tekening>.

 

 

Handtekening verkoper Handtekening koper

(zet handtekening) (zet handtekening)