Opzeggen lening

Naam kredietverstrekker

T.a.v. Afd. Rekeningbeheer

Adres

Postcode + woonplaats

Betreft: opzegging lening

Uw ref: vul hier uw rekeningnummer/klantnummer in

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij delen wij u mede, dat wij ons naam lening met rekeningnummer rekeningnummer wensen op te zeggen.

Wij zullen het verschuldigde saldo overmaken/Er staat op dit moment geen saldo open. ( typen wat van toepassing is )

Wij verzoeken u om na volledige betaling het krediet uit uw administratie te verwijderen, de wijziging door te geven bij het Bureau Krediet Registratie en ons het een en ander te bevestigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

Naam rekeninghouder(s) + handtekening

Adres rekeninghouder