Beroepschrift

Voorbeeld van een beroepschrift bij de rechtbank

(in tweevoud indienen)
Aan: Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht
Adres …

Van …volledige naam
…adres
…geboortedatum

…datum

Geacht college,

Hierbij teken ik beroep aan tegen besluit d.d. … van …(Gak + vestigingsplaats).
Een kopie van het besluit voeg ik bij deze brief.
Ik kan mij met de uitspraak niet verenigen omdat … ( hier zo zakelijk mogelijk invullen waarom de uitspraak van het Gak onjuist is. Het Gak heeft bijv. onvoldoende rekenschap gegeven van de motieven die zijn vermeld in het bezwaarschrift. Een en ander nader uitwerken).

Ik verzoek u te beslissen dat mijn arbeidsongeschiktheid meer dan 25% bedraagt /de voorziening op grond van artikel 11 van de Wet Rea medisch noodzakelijk is.
Tevens verzoek ik om een vergoeding van de door mij gemaakte proceskosten te weten fl… (zie bijlage).
(het verzoek om vergoeding als je een advocaat hebt ingeschakeld) .

Hoogachtend

Handtekening