Contract VOF

Overeenkomst van vennootschap onder firma

 

 

De ondergetekenden:

1. <naam contractant1> wonende te <woonplaats contractant1>, geboren <geboortedatum contractant1>, hierna te noemen, de ondergetekende sub 1, en
2. <naam contractant2> wonende te <woonplaats contractant2>, geboren <geboortedatum contractant2>, hierna te noemen, de ondergetekende sub 2, en
3. <naam contractant3> wonende te <woonplaats contractant3>, geboren <geboortedatum contractant3>, hierna te noemen, de ondergetekende sub 3, etc.

 

in aanmerking nemende:
dat de ondergetekenden met ingang van <ingangsdatum> in een vennootschap onder firma met elkaar aangaan teneinde voor gezamenlijke rekening onder de naam <naam bedrijf>
dat zij deze overeenkomst van vennootschap onder firma schriftelijk wensen vast te leggen, dat zowel sub l, sub 2 en sub 3 etc., vanaf het moment dat er minimaal voor de periode van zes maanden in het levensonderhoud van alle partners kan worden voorzien, alle partners zich voor minimaal 40 uur per week inzetten voor de bovengenoemde firma.

De geschatte kosten voor het levensonderhoud bedragen per partner per maand netto ƒ / € <bedrag1>.
Werkzaamheden die buiten het belang van de firma tegen betaling worden verricht zijn verboden, tenzij deze noodzakelijk zijn bij de opzegging van een contract of de omvang van de werkzaamheden en de betaling dusdanig gering zijn dat het geen negatieve invloed heeft op de werkzaamheden ten behoeve van de bovengenoemde firma.

Vennoten verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel l
Ingangsdatum
De ondergetekenden sub 1, sub 2 en sub 3 etc. zijn met ingang van <ingangsdatum> een vennootschap onder firma met elkaar aangegaan teneinde voor gezamenlijke rekening en onder gemeenschappelijke naam.

Artikel 2
Doelomschrijving
De vennootschap heeft ten doel financieel gewin te halen middels <activiteiten>.

Artikel 3
Naam en zetel
De vennootschap draagt de naam <naam bedrijf>. Zij is gevestigd te <vestigingsplaats bedrijf>.

Artikel 4
Duur en opzegging
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd. Ieder der partijen heeft het recht de vennootschap door opzegging te beëindigen, mits zodanige opzegging geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden. Opzegging moet geschieden per aangetekende brief of deurwaardersexploot, gericht aan de andere partij(en).

Artikel 5

Inbreng en vermogen

1. De ondergetekende sub 1 brengt in de vennootschap in zijn kennis, arbeid en vlijt.De ondergetekende sub 2 brengt in de vennootschap in zijn kennis, arbeid en vlijt.De ondergetekende sub 3 brengt in de vennootschap in zijn kennis, arbeid en vlijt.Etc.

2. Met onderling goedvinden kunnen de partijen ieder meer geld, goederen en /of rechten in de vennootschap inbrengen.

3. De ondergetekende sub 1 wordt voor <rentepercentage1>% van de boekwaarde van de inbreng in geld, goederen en/of rechten in de boeken der vennootschap gecrediteerd.
De ondergetekende sub 1 wordt voor <rentepercentage2>% van de boekwaarde van de inbreng in geld, goederen en/of rechten in de boeken der vennootschap gecrediteerd.
De ondergetekende sub 1 wordt voor <rentepercentage3>% van de boekwaarde van de inbreng in geld, goederen en/of rechten in de boeken der vennootschap gecrediteerd.Etc.

4. Over de kapitaalrekeningen zal geen rente worden vergoed.

5. De bedragen waarvoor de ondergetekenden sub l, sub 2 en sub 3 etc. in de boeken der vennootschap bij de aanvang van het boekjaar staan gecrediteerd, worden, voor wat hun onderlinge rechtsverhouding betreft, beschouwd als schulden der vennootschap. Dit laatste geldt niet voor de bedragen welke met onderling goedvinden als ingebracht kapitaal worden aangemerkt.

Artikel 6

Aansprakelijkheid en bevoegdheden

De ondergetekenden sub 1, sub 2 en sub 3 etc. treden op als beherende en hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke vennoten. Zij zijn bevoegd de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap, te binden, voor haar te handelen en te tekenen, gelden voor haar in ontvangst te nemen en uit te geven, echter met dien verstande, dat de medewerking van de andere vennoten steeds is vereist voor:

a. het huren, verhuren, verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;

b. het verlenen van procuratie, het toekennen van een titel aan een procuratiehouder;

c. het aanstellen en ontslaan van personeel en de vaststelling van hun salarissen en arbeidsvoorwaarden;

d. het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheid;

e. het voeren van gedingen, zowel eisend als verwerend -daaronder niet begrepen het innen van boekvorderingen, het nemen van conservatoire en andere rechtsmaatregelen welke geen uitstel gedogen en vertegenwoordiging van de vennootschap in kort geding, het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsgedingen, het opdragen van bestaande geschillen aan de beslissing van scheidslieden of bindende adviseurs en het aangaan van dadingen;

f. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd, waarvan het belang of de waarde ervan een bedrag van ƒ / € <bedrag2> te boven gaat, waaronder niet begrepen het opnemen van beschikbare gelden bij de bankier der vennootschap;

g. alle rechtshandelingen, die niet met het doel der vennootschap in verband staan.

Artikel 7

Interne werkverdeling

De vennoten verdelen hun werkzaamheden in onderling overleg. Zij verbinden zich jegens elkaar om geen handelingen te verrichten waartegen één van hen zich uitdrukkelijk heeft verzet.

Artikel 8

Verbod nevenwerkzaamheden

Het is ieder der ondergetekenden sub l, sub 2 en sub 3 etc. verboden direct of indirect voor eigen rekening of voor rekening van anderen c.q. voor gezamenlijke rekening met anderen buiten de vennootschap <nevenwerkzaamheden>.

Artikel 9

Verbod uitbreiding aansprakelijkheid

Het is de ondergetekenden sub 1, sub 2 en sub 3 etc. verboden zonder schriftelijke toestemming van de anderen zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar voor anderen te verbinden ofwel zich op enigerlei wijze voor anderen sterk te maken, ook in aangelegenheden welke geen betrekking hebben op zaken der vennootschap.

Artikel 10

Verbod overdracht firma-aandeel

1. Het is de ondergetekenden sub l, sub 2 en sub 3 etc. verboden behoudens het in het tweede lid bepaalde, zijn aandeel in de vennootschap aan derden over te doen, of te zijnen behoeven te beschikken over zaken, goederen of gelden, de vennootschap toebehorende.

2. Onder derden in het vorige lid genoemd wordt niet bedoeld een door de betrokken partij op te richten rechtspersoon waarin die partij de gehele zeggenschap heeft en behoudt.

Artikel 11

Het boekjaar

1. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 januari tot en met ultimo december, met dien verstande dat het eerste boekjaar loopt vanaf de aanvang der vennootschap tot en met ultimo december.

2. Na afloop van elk boekjaar, alsmede bij het eindigen van de vennootschap, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden uiterlijk binnen zes maanden daarna de balans en winst- en verliesrekening opgemaakt.

3. De balans en winst- en verliesrekening worden door alle vennoten ter blijke van goedkeuring ondertekend.

Artikel 12

Winstverdeling

Winst of verlies zal door de vennoten in de volgende verhouding worden gedragen:

de ondergetekende sub 1 voor <percentage1>%

de ondergetekende sub 2 voor <percentage2>%

de ondergetekende sub 3 voor <percentage3>%

etc.

Onder winst wordt verstaan: de bruto-exploitatiewinst, verminderd met alle exploitatiekosten (afschrijvingen, rentelasten, kapitaalrekeningen, etc.) ten behoeve van de onderneming gemaakt, en alle lasten die op de onderneming rusten.

Artikel 13

Privé-opnamen

Ieder der partijen zal maandelijks voor eigen gebruik en in mindering van zijn aandeel in de vermoedelijk te behalen winst uit aanwezige kasgelden mogen beschikken als zij onderling zullen overeenkomen.

Artikel 14

Arbeidsongeschiktheid

Bij algehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte, invaliditeit of andere geestelijke of lichamelijke storing van een der partijen, nemen de andere partijen zonder extra vergoeding diens taak zoveel mogelijk waar.

Tijdens deze arbeidsongeschiktheid van de ene partij is het andere partijen niet toegestaan de vennootschap op te zeggen, tenzij hiertoe toestemming is verkregen van de op de voet van artikel 19 te benoemen arbiters, wier beslissingen de partijen zullen binden als een tussen partijen aangegane overeenkomst, wel geacht zal worden deel uit te maken van deze vennootschapsovereenkomst. De arbiters zijn bevoegd een te verlenen toestemming afhankelijk te stellen van het wel of niet voldoen door een partij of meerdere partijen aan door de arbiters te stellen voorwaarden, waaronder kan worden begrepen het naar billijkheid verminderen van het aandeel in de winst van de getroffen partij, wordende in elk geval in mindering op zijn aandeel in de winst gebracht het in lid 2 van dit artikel door de verzekeringsmaatschappij aan de arbeidsongeschikte partij uit te keren bedrag.

Artikel 15

Einde der vennootschap

De vennootschap eindigt:

a. door opzegging overeenkomstig het bepaalde in artikel 4;

b. faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van een der vennoten;

c. door een daartoe strekkende beslissing, te nemen door na te noemen arbiters, op verzoek van een der vennoten, indien de ander de in deze akte gemaakte bepalingen overtreedt of niet nakomt, danwel handelt in strijd met de aard of strekking daarvan;

d. door het overlijden van een der partijen, een en ander met inachtneming van het in de artikelen 15 en volgende bepaalde;

e. door liquidatie van een partij-rechtspersoon;

f. door beëindiging vennootschap overeenkomstig bepaald in artikel 8 lid 3.

Artikel 16

Uitbetaling uittreder

Wanneer de vennootschap eindigt, en de andere partijen het aandeel van de ene partij in de vennootschap overnemen en de zaken der vennootschap al dan niet met derden voortzetten, dan zullen de voortzettende partijen bevoegd zijn de tegenwaarde van het aandeel van de defungeerde partij aan hem of zijn rechthebbende(n) uit te betalen in vijf gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste termijn opeisbaar is zes maanden na de dag van beëindiging van de vennootschap, zulks onder de gehoudenheid een rente

gelijk aan het promesse disconto van de Nederlansche Bank NV te vergoeden over het nog niet afgeloste bedrag vervallende tegelijk met bovengenoemde termijnen en met het recht vervroegde aflossingen te doen.

Bedoelde uitkering zal evenwel met de lopende rente onmiddelijk opeisbaar zijn, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig zal zijn, bij verzuim in de prompte voldoening van de rente of aflossing, bij overlijden, faillissement, onder curatelestelling van of aanvrage tot surséance van betaling of verlies van het vrije beheer over zijn vermogen door de voortzettende partijen alsmede het beëindigen van de zaken der vennootschap, inbreng in een besloten of naamloze vennootschap daaronder niet begrepen.

Artikel 17

Liquidatie

Wanneer de vennootschap eindigt door opzegging, zal de vennootschap worden geliquideerd en wel door de partijen samen. In alle andere gevallen van beëindiging geschiedt de liquidatie door de overblijvende partijen. In geen geval zal de liquidatie langer duren dan zes maanden. Uiterlijk een maand na afloop van de liquidatie moet aan ieder der partijen of hun rechtsverkrijgenden het totaal van het hun uit hoofde van de liquidatie toekomende worden uitgekeerd. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van onderhavige overeenkomst, voor zover toepasselijk, van kracht.

Artikel 18

Concurrentiebeding

Geen der partijen zal bevoegd zijn gedurende de eerste vijf jaar na zijn uittreden alleen of met anderen werkzaam te zijn, of geldelijk, of in welke andere vorm ook, rechtstreeks of zijdelings deel te nemen in een soortgelijk bedrijf als het door de vennootschap uitgeoefende, zulks binnen het grondgebied van de Staat der

Nederlanden, tenzij met goedvinden van de voortzettende partijen. De uitgetreden partij(en) mag (mogen) na ontbinding geen activiteiten ondernemen, die de exploitatie en de winstgevendheid van <naam bedrijf> frustreren c.q. ondermijnen. Partijen zullen in geval van gezamenlijk eindigen der vennootschap volstrekte vrijheid hebben tot het drijven van zaken op het gebied der voormalige vennootschap.

Artikel 19

Arbitrage

1. Alle geschillen die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst of nadere overeenkomsten, die hiervan het gevolg zijn of hiermede samenhangen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de drie arbiters te benoemen door de voorzitter der Kamer van Koophandel te <plaats>.

2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra een van de partijen zulks verklaart.

3. De arbiters zelf stellen de procesorde vast.

4. De bepalingen in de voorgaande leden brengen geen wijziging in de bevoegdheid van de partijen om de President van de Rechtbank te verzoeken om in kort geding een voorlopige voorziening bij voorraad te geven, in de toepasselijkheid van de daartegen openstaande rechtsmiddelen, in de bevoegdheid van de President van de Rechtbank om verlof te verlenen tot het leggen van conservatoire beslagen en in de bevoegdheid van de burgelijke rechter om voor waardeverklaring en verklaringsprocedures uit deze beslagen voortvloeiende, te oordelen alsmede over vorderingen tot ontbinding van de vennootschap op grond van een wettige reden als bedoeld in artikel 1684 Burgerlijk Wetboek.

5. In alle gevallen waarin de arbiters uitspraak wordt gevraagd, niet over een rechtsgeschil, maar over een verschil van mening over het te voeren beleid, over de eventuele wijziging van de samenwerkingsovereenkomst wanneer dit voor het voortbestaan van de samenwerking onvermijdelijk is, over de waarde van de goodwill en dergelijke, zal de uitspraak gegeven worden in de vorm van een bindend advies.

6. De arbiters zullen rechtspreken als goede mannen/vrouwen naar billijkheid.

Artikel 20

Aanvullend recht

Voor zover door de bepalingen van deze overeenkomst daarvan niet rechtsgeldig wordt afgeweken, gelden tussen de partijen de wettelijke bepalingen omtrent vennootschappen onder firma.

Artikel 21

Kosten oprichting

Alle kosten aan het opmaken van deze akte verbonden, komen ten laste van de vennootschap.

 

Aldus opgemaakt en in <aantal exemplaren>voud getekend, te <plaats van tekening> op <datum van tekening>.

Handtekening vennoot 1 Handtekening vennoot 2 Handtekening vennoot3

(zet handtekening) (zet handtekening) (zet handtekening)

 

etc.