Volmacht

VOLMACHT

Hierbij stelt

voor-naam1, wonende te plaats, geboren op …………te ,…………

voor- naam2, wonende te plaats2, geboren op …………….. te ……

aan als gevolmachtigde.

voor naam2 krijgt de volledige zeggenschap om namens en in

plaats van voor naam1 op te treden.

Deze volmacht geldt voor alle handelingen, inclusief het afsluiten

van een lening. Uitgezonderd hiervan is het afsluiten van een hypotheek.

De volmacht geldt van 1 januari 200…. tot 1 januari 200….

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te op .