Arbeidscontract

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De ondergetekenden:

<Bedrijfsnaam>
Vertegenwoordigd door <Naam>
<Adres>
<Postcode>
<WOONPLAATS>;

hierna te noemen werkgever ; en

1. <Naam werknemer>
<Adres>
<Postcode>
<WOONPLAATS>
geboren op <Geboortedatum>;

hierna te noemen: werknemer

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Functie werknemer

Artikel 1

Werknemer is met ingang van <Datum> in dienst bij werkgever getreden in de functie van <Functie>; werknemer zal op eerste verzoek van werkgever alle voorkomende werkzaamheden verrichten indien en voorzover zulks in het belang van de onderneming van werkgever is.

Looptijd

Artikel 2

1. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van een <Termijn> met dien verstande dat de overeenkomst van rechtswege zal eindigen op <Datum>.
2. De eerste maand van de arbeidsovereenkomst worden aangemerkt als proeftijd als bedoeld in de wet.
3. Partijen zullen zich over en weer uiterlijk 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst uitspreken over hun intenties over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst.

Salaris, vakantiebijslag, vakantiedagen, overige vergoedingen

Artikel 3

1. Met ingang van 8 juni 2002 bedraagt het salaris van werknemer € <Bedrag> (zegge: <Uitgeschreven bedrag>) bruto per uur/week/maand op basis van een werkweek van <Aantal uren> uur. Het salaris zal maandelijks na de gebruikelijke inhoudingen worden overgeschreven op een door de werknemer aan te geven bank- en/of girorekening.
2. Werknemer heeft recht op aan vakantietoeslag van 8% over het genoten bruto salaris. De vakantietoeslag wordt in de maand juni uitbetaald, na inhouding van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.
3. Werknemer heeft recht op 24 vakantiedagen per kalenderjaar op basis van een werkweek van tenminste 38 uren. De vakantiedagen kunnen uitsluitend met toestemming van werkgever worden opgenomen. Werknemer is bekend met het feit dat hij daarvan maximaal 15 vakantiedagen aaneengesloten mag opnemen. Aan het einde van elk kalenderjaar is het de werknemer toegestaan van zijn niet opgenomen vakantiedagen maximaal 5 vakantiedagen mee te nemen naar het nieuwe kalenderjaar, die vervolgens op uiterlijk één maart van elk kalenderjaar moeten zijn opgenomen. Niet opgenomen of ‘achtergebleven’ vakantiedagen en/of –uren komen te vervallen en vertegenwoordigen geen enkele waarde en/of brengen voor werkgever geen enkele verplichting met zich mede.

Overwerk

Artikel 4

Bij het vaststellen van het salaris als bedoeld in artikel 4 is rekening gehouden met de bereidheid van werknemer om van de werktijden af te wijken wanneer het belang van de werkzaamheden daartoe aanleiding geeft. Onder het afwijken van werktijden wordt mede verstaan ‘overwerk’.

Verbod andere werkzaamheden

Artikel 5

Werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van werkgever geen werkzaamheden voor derden verrichten gelijk of naar aard gelijk of verband houdende met de voor werkgever te verrichten werkzaamheden en zich onthouden van zaken doen voor eigen rekening.

Concurrentiebeding

Artikel 6

De werknemer verplicht zich om na beëindiging van de dienstbetrekking bij de werkgever, gedurende een periode van twee jaar geen werkzaamheden te zullen verrichten, noch adviezen te zullen geven ten behoeve van hen, die op enig tijdstip gedurende de laatste drie jaren, onmiddellijk voorafgaande aan de datum van beëindiging der dienstbetrekking hun administraties en andere boekhoudkundige, fiscale en juridische werkzaamheden lieten verzorgen of zich lieten adviseren – of voor welke aangelegenheid dan ook – op een der kantoren der werkgever. De werking van dit beding beperkt zich tot alle werkzaamheden en/of adviezen die op een der kantoren plegen te worden verricht, respectievelijk gegeven.

Het beding geldt voor het geval de werknemer na beëindiging van de dienstbetrekking met werkgever optreedt als zelfstandige ondernemer, als loontrekkende in dienst van derden, dan wel anderszins, direct of indirect, om niet of tegen betaling, of hierbij op enigerlei wijze een belang heeft. Dit beding geldt niet voor zover werknemer werkzaamheden of diensten verricht in de privésfeer ten behoeve van familieleden tot en met de derde graad van bloed- of aanverwantschap.

Indien de werknemer handelt in strijd met het in dit artikel vervatte beding, zal hij aan de werkgever zonder sommatie of ingebrekestelling een direct opeisbare boete verbeuren van € 12.500 (zegge: twaalfduizend vijfhonderd euro) voor iedere overtreding, zonder dat de werkgever gehouden is te bewijzen dat zij ten gevolge van de in dit artikel bedoelde overtreding schade heeft geleden. Daarnaast behoudt werkgever zich het recht voor om – boven de overeengekomen boete – de door haar geleden schade op de werknemer te verhalen.

Het is de werknemer verboden tijdens of na beëindiging van het dienstverband in enigerlei vorm voor eigen rekening een zaak, gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van de werkgever binnen een straal van 20 kilometer met als middelpunt het vestigingsadres van de werkgever, te vestigen, te drijven, mede te drijven, of te doen drijven, hetzij direct, hetzij indirect. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de werknemer ten gunste van de werkgever een boete van € 2.500 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de werkgever tot het vorderen van volledige schadeloosstelling.

Geheimhouding

Artikel 7

1. Werknemer erkent, dat hem/haar door werkgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden, de uitoefening van zijn functie, het kantoor van werkgever en de relaties van werkgever betreffende of daarmee verband houdende, met name ten aanzien van al hetgeen waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs moet kunnen begrijpen, dat het in belang van werkgever is daaromtrent geheimhouding te bewaren. Het is werknemer verboden, hetzij gedurende de dienstbetrekking, hetzij na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze direct of indirect, in welke vorm dan ook en in welker voege dan ook, enige mededeling te doen van of aangaande bijzonderheden als hiervoor bedoeld.

2. Bij schending van de geheimhoudingsplicht verbeurt werknemer aan werkgever een dadelijk en zonder sommatie opeisbare boete van € 2.500,– (zegge: twee duizend vijfhonderd euro), onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan werkgever van een volledige schadevergoeding te dezer zake.

3. Overtreding van het vorenstaande gedurende de dienst- betrekking zal voor werkgever een dringende reden vormen voor ontslag op staande voet zoals bedoel in artikel 7:678 BW en zal voor werkgever aanleiding kunnen zijn aangifte te doen bij Justitie van het plegen van een misdrijf zoals omschreven in artikel 273 Wetboek van Strafrecht.

Arbeidsongeschiktheid en ziekmelding

Artikel 8

1. Ingeval van arbeidsongeschiktheid is werknemer verplicht hiervan ten spoedigste kennis te geven of te doen geven aan werkgever doch in ieder geval binnen een half uur na aanvang van de werktijd.

2. In geval van arbeidsongeschiktheid worden geen wacht- dagen overeengekomen als bedoeld in de wet.

Schorsing

Artikel 9

Werkgever behoudt zich het recht voor om werknemer op non-actief te stellen, doch alleen indien hij hiervoor gegronde redenen heeft en van deze redenen schriftelijk opgaaf aan werknemer heeft gedaan. Werknemer zal eerst in de gelegenheid worden gesteld zich in een persoonlijk onderhoud met de werkgever over diens beslissing te verstaan.

Nederlands recht

Artikel 10

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te ………….. op …………

____________________________ __________________________________

Werkgever ———————Werknemer